NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY OSÓB, MIENIA, INFORMACJI NIEJAWNYCH I PPOŻ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY OSÓB, MIENIA, INFORMACJI NIEJAWNYCH I PPOŻ

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie (związane z bezpieczeństwem, ochroną osób i mienia);
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;
 • niekaralność;
 • znajomość przepisów związanych z ochroną osób i mienia, ochrony informacji oraz prywatności, wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem;
 • znajomość systemów bezpieczeństwa;
 • licencja II stopień ochrony;
 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy
  od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem);
 • dobra organizacja pracy;
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • Opracowanie, aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Muzeum;
 • Monitorowanie ochrony obiektu we współpracy z firmą świadczącą usługi
  w zakresie ochrony osób i mienia;
 • Przeprowadzanie wewnętrznych audytów bezpieczeństwa fizycznego;
 • Współpraca z policją, strażą pożarną, służbami ratowniczymi;
 • Ochrona informacji niejawnych, kontrola ochrony tych informacji oraz przestrzegania przepisów o ich ochronie, w tym okresowa kontrola materiałów, ewidencji oraz obiegu dokumentów,
 • Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji;
 • Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę
  w Muzeum albo wykonujących czynności zlecone, które mają uprawnienia
  do dostępu do informacji niejawnych;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 20 stycznia 2022 r. do godz. 14.00 w sekretariacie  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl