SENIORZY

Międzypokoleniowe spotkania edukacyjne w Muzeum Wsi Lubelskiej. Oferta dla seniorów.

Muzeum Wsi Lubelskiej opracowało nową formę międzypokoleniowych spotkań edukacyjnych o charakterze literackim pod wspólnym tytułem BĄDŹ. U PROGU DOMU RODZINNEGO. Adresowane są one do muzealnej publiczności starszego pokolenia, między innymi do mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, członków Klubów Seniora. Uczestnikami zajęć mogą być również młodzi wolontariusze, na przykład z pozarządowych organizacji społecznych.

Głównym założeniem tych spotkań jest budowanie więzi międzypokoleniowych, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Podstawą dialogu międzypokoleniowego jest przekaz wartości zawartych w muzealnych katalogach poetyckich opracowanych z archiwalnych materiałów literatury ludowej zgromadzonych w naszym Muzeum.

Proponujemy cykl spotkań pt. BĄDŹ. U PROGU DOMU RODZINNEGO

Gawędy przy piecu”

Spotkanie literackie, które odbywa się w kilku chałupach wiejskich oraz w wąwozie w muzealnym sektorze dworskim. Odpłatność: 6 zł/os.

Założeniem zajęć jest zbudowanie relacji pomiędzy młodym pokoleniem a starszym odbiorcą naszego Muzeum, inspirowanej wspomnieniami rodzącymi się w trakcie zwiedzania wybranych obiektów muzealnych. Wzbogacać je będą wiersze, gawęda o rodzimej twórczości literackiej prowadzona – jak wskazuje hasło – przy piecu w jednej z muzealnych chałup.

Spotkanie chce wprowadzić uczestników w świat literatury, jako dorobku duchowego pokoleń oraz rozbudzać wśród seniorów zainteresowania poezją i zachęcić ich do podejmowania prób własnej twórczości. W podsumowaniu spotkania zakłada się dyskusję z otwartymi pytaniami o kondycję współczesnej poezji ludowej i jej przesłaniach: Jakie wartości w życiu warto pielęgnowaćCzy warto dziś pisać wiersze? W wypadku konieczności i przy większej liczby chętnych na spotkanie, możliwe jest przeprowadzenie zajęć na ekspozycji skansenowskiej pod otwartym niebem.

Proponujemy dwa równorzędne obszary działań: 1. Pobyt na ekspozycji wybranych chałup połączony z gawędą dotyczącą ich mieszkańców. Idiograficzna ekspozycja Muzeum, źródła wywołane, pomogą przybliżyć atmosferę tamtych lat, utrwalonych ekspozycją muzealną i pamięcią zaproszonych seniorów. 2. Spotkania wspomnieniowo-poetyckie bez konieczności przemieszczenia się po ekspozycji muzealnej, przewidziane dla osób mających trudności z poruszaniem się.

Istnieje możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu honorarium, zaproszenia pisarza, poety ludowego, z którymi pozostajemy w kontakcie.

Zajęcia muzealne dla seniorów.

Ginące zawody na Roztoczu  – zajęcia muzealne z pokazami wybranych ginących rzemiosł, które odbywają się w kilku zagrodach chłopskich oraz w kuźni w muzealnym sektorze Roztocze. Zajęcia są realizowane w okresie od kwietnia do października. Prezentują zawody pozarolnicze charakterystyczne dla przedwojennych wsi roztoczańskich. Udział w lekcji daje możliwość poznania tradycyjnych, prostych, nieskomplikowanych technik wytwarzania oraz dawnych wytworów rękodzielniczych. Odpłatność: 6 zł/os. Scenariusz Halina Stachyra. Prowadzenie Anna Fajge-Samoń, Iwona Olech, Halina Stachyra.

Zajęcia rozpoczyna wizyta w zagrodzie z Korytkowa Dużego, gdzie seniorzy na ekspozycji pasieki przyzagrodowej zgłębiają tajniki pracy wiejskiego pszczelarza, poznają budowę tradycyjnego ula kłodowego oraz dawne narzędzia pszczelarskie. W okólniku zagrody z Teodorówki muzealny powroźnik prezentuje technologię skręcania z włókna lnianego powrozów. Na podwórzu zagrody z Bukowej seniorzy uczestniczą w pokazie wyrobu łyżek drewnianych, poznają narzędzia oraz poszczególne etapy pracy łyżkarza. Zajęcia kończy wizyta w muzealnej kuźni z Ciosm, gdzie muzealny kowal kuje podkowę, dziś miniaturowej wielkości wyrób pamiątkarski, niegdyś podstawowy wyrób kowala.

 

Krupnik przesolony – sztuczka teatralna oparta na przypowieści ludowej ze wsi Tarnów w powiecie chełmskim. Określenie rekwizytów, wybór aktorów, wdzianie elementów strojów z epoki  odbywa się w miasteczkowej kuchni w domu z Siedliszcza. Inscenizacja tekstu przypowieści ma miejsce w chałupie z Tarnogóry. Odpłatność: 8 zł/os. Scenariusz i prowadzenie Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra.

Akcja Krupnika przesolonego dzieje się gdzieś w połowie XIX w. w rodzinie rusińskiej. W tamtych czasach Rusini gotowali w piecu chlebowym lub na jego krawędzi, wówczas w garnkach glinianych. Rusinami nazywano grupę ludności zamieszkującą wschodnie pogranicze ziem polskich. W przypowieści publikowanej w Dziełach Wszystkich Oskara Kolberga, wskazywane są ówczesne wartości w życiu codziennym ludności chłopskiej: religijność, wzajemny szacunek i tolerancja, harmonia i hierarchia w rodzinie. W Krupniku przesolonym jest do odegrania siedem ról: dziada praszalnego, gospodarza, jego syna, gospodyni, jej córki, synowej i cielątka oraz ósma rola narratora. W sztuce występuje ofiara soli, która jest najdroższym składnikiem taniej i prostej polewki ludowej.