Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; znak sprawy: O.232-2/18

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art. 138o w związku z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, t.j. (Dz. U. z 2017 r. poz.1579, z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g  ustawy Pzp.

Stosownie do treści art. 138o ustawy PZP, Zamawiający udzielający zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych w art. 138g ustawy PZP, ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ustawy PZP. Mając na uwadze powyższe Zamawiający, określając ramy prawne przedmiotowej procedury ustala, iż do przedmiotowego postępowania mają odpowiednie zastosowanie:

 • 8 ust. 3 ustawy PZP,
 • 9 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
 • 22 ust. 1 ustawy PZP,
 • 24 ust. 1, 4, 5 pkt 1, 2 i 4, ust. 7-12 ustawy PZP,
 • 45 ust. 3, 6-8 ustawy PZP,
 • 46 ust. 1-2, 4-5 ustawy PZP,
 • 86 ustawy PZP,
 • 89 ust. 1 ustawy PZP,
 • 90 ust. 1, 2 i 3 ustawy PZP,
 • 91 ust. 4 i 6 ustawy PZP,

oraz przepisy ustawy PZP w zakresie wskazanym w dalszej treści Ogłoszenia.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej, al. Warszawska 96, 20 – 824 Lublin.
 2. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 79.71.00.00-4-usługi ochroniarskie
 3. Szczegółowe zasady i zakres świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia określa załącznik nr 6 do Ogłoszenia, tj. umowa na świadczenie usług ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wraz z załącznikami.
 4. Usługa będzie świadczona w sposób ciągły, tj. całodobowo, we wszystkie dni tygodnia (w tym w dni ustawowo wolne od pracy) i będzie obejmowała:
 • stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną całego mienia Zamawiającego, opisanego w Załączniku nr 8 do Ogłoszenia, a także ochronę fizyczną osób zatrudnionych u Zamawiającego oraz osób zwiedzających,
 • całodobowe monitorowanie istniejących elektronicznych systemów zabezpieczeń funkcjonujących w ramach zintegrowanego systemu monitoringu obiektów położonych na terenie Zamawiającego,
 • niezwłoczne informowanie personelu Zamawiającego oraz odpowiednich służb o sytuacjach zwiększających ryzyko powstawania szkody w mieniu podlegającym ochronie,
 1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie także sprawowanie dodatkowej bezpośredniej ochrony fizycznej w czasie odbywających się na terenie Zamawiającego wystaw czasowych, spotkań oraz imprez okolicznościowych (tj. wystawianie posterunków doraźnych, o których mowa w wyciągu z Planu ochrony stanowiącym załącznik nr 9 do Ogłoszenia). Liczba pracowników sprawujących dodatkową ochronę oraz czas trwania dodatkowej ochrony będą uzależnione od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa ilość roboczogodzin świadczenia usług dodatkowej ochrony w okresie trwania zamówienia wynosi: 350.
 2. Obszar Zamawiającego obejmuje powierzchnię około 23,3 ha.
 3. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z:
 • obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1432, zwana w dalszej części: ustawą o ochronie osób i mienia),
 • obowiązującym u Zamawiającego „Planem ochrony Muzeum Wsi Lubelskiej”, uzgodnionym z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie (wyciąg z Planu ochrony stanowi załącznik nr 9 do Ogłoszenia). Wykonawca zobowiązuje się do respektowania wszelkich zmian i nowych ustaleń w zakresie ww. Planu, uzgodnionych z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie w okresie realizacji zamówienia;

 

Uwaga

Cały plan ochrony jest do wglądu wyłącznie dla Wykonawcy, który podpisał umowę. Na etapie postępowania o zamówienie publiczne, oferenci otrzymują wyciąg dotyczący kwestii wyposażenia, uzbrojenia i stanu osobowego.

 

 • Wykazem szczegółowych obowiązków Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 7 do Ogłoszenia.
 1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem i złożeniem oferty, dokonał wizji lokalnej terenu Zamawiającego, który będzie podlegał ochronie. Wizję lokalną można przeprowadzać w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7.00 do 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w tej kwestii jest: p. Andrzej Figiel (tel. 607 151 139, adres e-mail: skansen@skansen.lublin.pl).
 2. Ochrona wykonywana będzie przez 4 pracowników jednocześnie, z uwzględnieniem ochrony dodatkowej, o której mowa w ust. 5 niniejszego Rozdziału. Wybór sposobu i formy zatrudnienia pracowników ochrony leży w kompetencji Wykonawcy zamówienia.
 3. Pracownicy ochrony zobowiązani będą do zawiadomienia, w szczególności: Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Wodociągowego oraz innych służb i instytucji, jeśli będzie tego wymagała sytuacja.
 4. Pracownicy ochrony świadczący usługę powinni znać zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej i udzielać jej jeśli zajdzie taka konieczność.
 5. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby świadczące usługę ochrony na rzecz Zamawiającego w umundurowanie z widocznymi emblematami Wykonawcy.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony przez osoby upoważnione, wskazane w Planie ochrony. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji ochrony zgodnie z obowiązującym Planem ochrony, jak również sporządzania codziennego pisemnego raportu z przebiegu służby jak i stanu bezpieczeństwa ochranianego terenu.
 7. Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba będzie miała prawo wydawania personelowi Wykonawcy dyspozycji z pominięciem Wykonawcy, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Każda wydana dyspozycja będzie odnotowana w książce dyżurów
 8. Zamawiający udostępni odpłatnie Wykonawcy (personelowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia) pomieszczenia położone na terenie Zamawiającego, na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6a (umowa najmu).
 9. Termin płatności wynagrodzenia: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 10. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę.
 11. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
 12. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
 13. Wzory umów:
  • na świadczenie usługi ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, stanowiący załącznik nr 6,
  • na najem pomieszczeń, stanowiący załącznik nr 6a do,

są integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nich zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

    

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, przy al. Warszawskiej 96, 20-824 Lublin Dwór z Leonina – sekretariat), do dnia 10.12.2018 roku, do godz. 12:30 .
 2. Kopertę należy oznaczyć zgodnie z treścią postanowień Ogłoszenia.
 3. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
 4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
 5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2018roku, o godz. 13:00. w siedzibie Zamawiającego (Dwór z Leonina).
 6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 7. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje do wiadomości kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje do wiadomości:

1)  nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
      i warunków płatności zawartych w ofertach.

 1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu

zał. nr 1 – oświadczenie Wykonawcy

zał. nr 2 – formularz ofertowy

zał. nr 3 – wykaz usług

zał. nr 4 – wykaz osób

zał. nr 5 – oświadczenie dot. art 24 ust. 1 pkt 23 grupa kapitałowa

zał. nr 6 – wzór umowy

zał. nr 6a – wzór umowy najmu

zał. nr 7 – szczegółowy wykaz obowiązków pracowników ochrony

zał. nr 8 – wykaz mienia

zał. nr 9 – plan ochrony wyciąg