Edukacja o miasteczku

 

Muzeum Wsi Lubelskiej przystąpiło do edukacji z uwzględnieniem muzealnego miasteczka. Zajęcia edukacyjne nawiązują do historii kultury materialnej wsi, miasteczek i dworu ziemiańskiego na Lubelszczyźnie ale i historii Lublina. Proponujemy zajęcia specjalistyczne z różnym poziomem zaangażowania interaktywnego i parateatralnego uczniów. W trakcie tego typu zajęć młodzież posługuje się specjalnie przygotowanymi rekwizytami, najczęściej kopiami zabytków lub rekonstrukcjami i odwzorowaniami dawnych przedmiotów. Niektóre tematy zajęć to także przywdziewanie przez uczniów elementów zrekonstruowanych ubiorów postaci historycznych. Uczniom proponuje się też grę w krótkich scenkach edukujących o obyczajach życia codziennego i elementach dawnej technologii.   W przypadku kilku ekspozycji przeznaczonych do prowadzenia edukacji wstawiono na stałe wielopoziomowe ławy lub wnoszone są ławy przenośne zapewniające miejsca siedzące i dobrą widoczność dla grupy szkolnej. Młodzież ma możliwość obserwowania scen z życia codziennego a także, poproszona z ław – „widowni” w przestrzeń ekspozycji, rekwizytów i kostiumów, aktywnie i świadomie uczestniczy w scenkach.   Zajęcia edukacyjne jako przedsięwzięcie wieloetapowe przeprowadzane są w kilku muzealnych sektorach: w miasteczku, na wsi i we dworze. Zajęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń przez nauczycieli muzealnych. Zgłoszenia przyjmowane są na dwa tygodnie przed terminem ich realizacji. Zajęcia prowadzone są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Grupy szkolne uczestniczące w zajęciach warsztatowych mogą liczyć do 20 osób. W zależności od tematu zajęcia trwają od 75 do 90 minut, a prowadzi je jeden lub dwóch nauczycieli muzealnych. Opłata jak za zajęcia warsztatowe o przeciętnym zużyciu produktów, surowców i materiałów zapewnionych przez Muzeum i wynosi 8 zł/os. Zgłoszenia na zajęcia oraz pytania dotyczące edukacji prosimy kierować do Działu Edukacji Muzealnej MWL, telefonicznie: 81 53-385-13 wew. 18 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00), faxem: 81 53-330-51 lub na adres mailowy: edukacja@skansen.lublin.pl    

ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLI I KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Drogi i place, furty i bramy – dlaczego to wozy jeździły po wsiach i miasteczkach

Zajęcia edukacyjne z elementami ruchowymi. Miejscem akcji jest wiejska zagroda oraz uliczki, rynek i sklep żelazny w miasteczku. Ograniczenia: grupy do 22 osób. odpłatność: 14 zł/os.

Rozwiń
  Miejscem zajęć jest zagroda z Żukowa. Gospodarze organizują „wyprawę na jarmark”, zastanawiając się – Co sprzedać? – czym udać się do miasteczka?  Formowane są zaprzęgi wole i końskie. Piesi narzucają na plecy symboliczne worki z towarem. Następnie dziecięcy korowód zaprzęgów rusza gościńcem do pobliskiego miasteczka. Dzieci pantomimicznie swoimi ciałami wyobrażają elementy zabudowy miasteczka. Tu na kamienistym rynku tworzone są elementy jarmarku i jego pejzażu dźwiękowego. Dzieci odgrywają przykłady zawierania tradycyjnych transakcji handlowych. Pod koniec jarmarku planują zakupy w miasteczkowym sklepie żelaznym. Co będzie  potrzebne do gospodarstwa? Z czym wrócić na wieś? Ponownie formowane są zaprzęgi wole i końskie i kawalkada wraca na wieś. Rozpoznają też odgłosy miasteczka. Celem zajęć jest ukazanie historycznego pejzażu miasteczkowego handlu. Ważna jest aktywizacja ruchowa dzieci, pantomima nakierowana jest na odwzorowanie zwierząt domowych i elementów architektury miasteczka. Zajęcia te realizowane są także w wersji dla kl. I-III szkoły powszechnej. Proponowany scenariusz spotkania w Muzeum zawiera elementy zajęć Moja Mama, mój Tato, moje Miasto – Lublin dla przedszkolaków, publikowanych w poradniku: Edukacja historyczna o Lublinie, Lublin 2012.
 

Kuchnia – nasza codzienna troska, ciepło i bezpieczeństwo

Zajęcia edukacyjne z elementami ruchowymi. Miejscem zajęć jest ekspozycja miasteczkowej kuchni z lat 30. XX w. Dla wszystkich uczestników zajęć przygotowano miejsca siedzące. Ograniczenia: grupy do 22 osóbOdpłatność: 14 zł/os.

Rozwiń
  Dzieci poznają naczynia i przybory kuchenne w ich codziennym usytuowaniu i zastosowaniu. Kuchnia prezentowana jest dzieciom jako: 1. Pomieszczenie dające gwarancję bezpieczeństwa rodzinie; 2. Przytulne ognisko domowe; 3. Skład tajemniczych, choć nader praktycznych przedmiotów. W scenkach o charakterze parateatralnym przedszkolaki wykorzystując przygotowane rekwizyty, odgrywają rolę przedmiotów i wydarzenia z ich życia: „żywot garnka”, „grzejące drwa”, „taniec fajerek”.  Prowadzący (a na życzenie wychowawcy także dzieci wcześniej przygotowane w przedszkolu) recytują fragmenty bajek Hansa Christiana Andersena i wiersze Jana Brzechwy. Takie żywe słowo jakby ożywia sprzęty kuchenne. To spotkanie w Muzeum uczy codziennej troski o przedmioty, z których tak misternie złożony jest otaczający nas świat. Celem zajęć jest zaszczepienie tych wartości w wyobraźni przedszkolaka, a także świadomości, że każdy przedmiot poza funkcją ma jeszcze osobowość i historię życia.
   

Budujemy dom – zajęcia edukacyjne z elementami dźwiękowymi

Zajęcia odbywają się przed i w osiemnastowiecznej chałupie z Urzędowa, a następnie na rynku muzealnego miasteczka. Ograniczenia: grupy do 22 osób. Odpłatność: 14 zł/os.

Rozwiń
  Dzieci poznają wybrane elementy konstrukcji tradycyjnego wiejskiego domu i jego budowniczych. Poznają rolę twórców wyposażenia chałupy. Uczą się odróżniać wyroby fabryczne od rzemieślniczych. Przybierają rolę cieśli, stolarza, dekarza, kowala, zduna i innych rzemieślników. Każdy z uczestników zajęć otrzymuje bezpieczną kartonową miniaturę wybranego narzędzia właściwego dla danego zawodu. Nauczyciel muzealny w chałupie pokazuje jak takim narzędziem posługiwano się przy wznoszeniu domu i jego wyposażaniu.  Z symbolicznymi narzędziami dzieci wędrują gościńcem na rynek miasteczka. Tu przygotowano dla nich „stanowiska pracy”. Z drewnianych klocków budowana jest miniatura chałupy. Wokół niej rozstawiono stanowiska ze zminiaturyzowanymi narzędziami i materiałem charakterystycznym  dla sześciu zawodów. Dzieci, po odpowiednim instruktażu, współtworzą muzykę przedmiotów – krajobraz dźwiękowy tradycyjnej wsi i miasteczka. Cieśla, uderza drewnianym toporkiem w bal, stolarz drewnianym młoteczkiem w deskę, blacharz podobnym młoteczkiem w blachę, kowal młoteczkiem w kowadło. Dwa ciche zawody reprezentują etap życia codziennego w nowo zbudowanym domu – piekarz zagniata ciasto w niecce, szewc uderza młoteczkiem w skórę na kowadle szewskim. Dźwięki prezentowane są najpierw indywidualnie, a następnie zbiorowo współtworzą muzykę przedmiotów, czyli klimat dźwiękowy wsi i miasteczka. Głównym celem zajęć jest wytworzenie współuczestnictwa i współdziałania wśród dzieci, wspólnoty budowniczych domu. Staramy się to osiągnąć przez zapewnienie wszystkim dzieciom udziału w zaplanowanych działaniach pantomimicznych i scenkach. Odpowiednie rekwizyty, wybór miejsc w skansenie – chałupa, gościniec, rynek miasteczka – pozwalają związać dany wyrób z właściwym rzemiosłem.
     

ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Wartości w życiu codziennym ziemiaństwa – patriotyzm i decorum

Scenariusz i realizacja Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz, Barbara Rzączyńska. Scenariusz lekcji publikowany w: „Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej”, red. M. Ausz, G. Miliszkiewicz, H. Stachyra, D. Szewczuk, Lublin 2011, s. 261-280. Zajęcia warsztatowe realizowane są na ekspozycjach dworu ziemiańskiego, miasteczkowej plebanii i miasteczkowego sklepu żelaznego. Ograniczenia: grupy do 20 osób. Odpłatność: 14 zł/os.

Rozwiń
  Patriotyzm dotyczy postaw w różnych dziedzinach życia. To odpowiedzialność za losy państwa i narodu, nie tylko w sytuacji zagrożenia wojną, ale w codziennym gospodarowaniu, także rodzinnym majątkiem. To obowiązki podejmowane wobec wiejskiej społeczności – kurs higieny dla kobiet wiejskich organizowany w kuchni plebani. To także postawy konsumenckie – zagadnienie patriotyzmu gospodarczego realizowane na ekspozycji sklepu żelaznego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

W miasteczkowym zakładzie fryzjerskim – rzecz o przedwojennej urodzie i higienie

scenariusz i realizacja Marzena Bury, Anna Fajge-Samoń. Scenariusz lekcji publikowany w: Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej, s. 281-291. Zajęcia warsztatowe realizowane na ekspozycji miasteczkowego zakładu fryzjerskiego oraz w zagrodzie wiejskiej. Dla wszystkich uczestników zajęć przygotowano miejsca siedzące. Ograniczenia: grupy do 20 osób. Odpłatność: 14 zł/os.

Rozwiń
  Pierwsza część zajęć to prezentacja roli tego typu usługi w społeczności miasteczka. Uczniowie uczestniczą w pokazie golenia zarostu i układania fryzury kobiecej. Odgrywają role czeladnika fryzjerskiego i klientów zakładu. W drugiej części zajęć uczniowie biorą udział w zmaganiach z utrzymaniem higieny i estetyki włosów na wsi w 1 poł. XX w.
1 2 3 4 5 6 7 8    

Handel żydowski na wsi

scenariusz i realizacja Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra. Scenariusz lekcji publikowany w: Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej, s. 293-316. Zajęcia warsztatowe, które odbywają się w kilku zagrodach chłopskich, w sadzie dworskim oraz na ekspozycji miasteczkowej kuchni żydowskiej Moszka Klajnera w domu Hersza Libchabera. Po wędrówce na pierwszym etapie zajęć wszyscy uczestnicy mają przygotowane miejsca siedzące. Zajęcia prowadzi dwóch kustoszy. Ograniczenia: grupy do 20 osób. Odpłatność: 14 zł/os.

Rozwiń
  Muzeum skansenowskie jest szczególnie predestynowane do prezentacji kultury i życia codziennego ludności żydowskiej. Żydzi stanowili około połowę mieszkańców historycznych miasteczek, pełniących funkcję ośrodków handlowych dla pobliskich wsi. W środowisku wiejskim istniała zaś najbardziej rozległa przestrzeń do kontaktów handlowych z miejscową ludnością rolniczą. Do nich to wychodzili codziennie z miasteczkowych osiedli żydowscy handlarze aby pozyskać towar. Młodzież wyposażona w rekwizyty-pojemniki i fabryczny towar drobiazgowy odbywa „handlową wędrówkę” Żyda-domokrążcy po muzealnej wsi Wyżyny Lubelskiej, „usiłują zarobić” na utrzymanie rodziny. Następnie w miasteczkowej żydowskiej izbie kuchennej w domu Hersza Libhabera z Siedliszcza kalkulowane są możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny żydowskiej.
1 3 4 5 6 7 8      

W miasteczkowym sklepie żelaznym

dwuetapowa lekcja muzealna realizowana w miasteczkowym sklepie żelaznym i w dwóch chałupach chłopskich. W pierwszej części zajęć wszyscy uczestnicy mają przygotowane miejsca siedzące. Ograniczenia: grupy do 20 osób. Odpłatność: 10 zł/os.

Rozwiń

 

Głównym założeniem lekcji muzealnej jest ukazanie miasteczkowego sklepu żelaznego jako ówczesnego ośrodka propagującego i umożliwiającego postęp techniczny na wsi. Widoczny był on niemal w każdej dziedzinie życia codziennego mieszkańców wsi i miasteczek. Poza pochwałą towaru żelaznego, zajęcia muzealne mają przybliżyć młodzieży etos pracy miasteczkowego kupca. Jego wiedza towaroznawcza była najlepszym środkiem przekonywania klienta o walorach towaru i gwarancją jego sprzedaży. W tym celu opracowano dla młodzieży zestaw ćwiczeń wzorowanych na przedwojennym podręczniku gimnazjalnym z 1938 r.: J. Kryński, J. Iwiński, Towaroznawstwo dla gimnazjów kupieckich i szkół handlowych, które są rozwiązywane na lekcji.

 

[:en]Muzeum Wsi Lubelskiej przystąpiło do edukacji z uwzględnieniem muzealnego miasteczka. Zajęcia edukacyjne nawiązują do historii kultury materialnej wsi, miasteczek i dworu ziemiańskiego na Lubelszczyźnie ale i historii Lublina. Proponujemy zajęcia specjalistyczne z różnym poziomem zaangażowania interaktywnego i parateatralnego uczniów. W trakcie tego typu zajęć młodzież posługuje się specjalnie przygotowanymi rekwizytami, najczęściej kopiami zabytków lub rekonstrukcjami i odwzorowaniami dawnych przedmiotów. Niektóre tematy zajęć to także przywdziewanie przez uczniów elementów zrekonstruowanych ubiorów postaci historycznych. Uczniom proponuje się też grę w krótkich scenkach edukujących o obyczajach życia codziennego i elementach dawnej technologii.   W przypadku kilku ekspozycji przeznaczonych do prowadzenia edukacji wstawiono na stałe wielopoziomowe ławy lub wnoszone są ławy przenośne zapewniające miejsca siedzące i dobrą widoczność dla grupy szkolnej. Młodzież ma możliwość obserwowania scen z życia codziennego a także, poproszona z ław – „widowni” w przestrzeń ekspozycji, rekwizytów i kostiumów, aktywnie i świadomie uczestniczy w scenkach.   Zajęcia edukacyjne jako przedsięwzięcie wieloetapowe przeprowadzane są w kilku muzealnych sektorach: w miasteczku, na wsi i we dworze. Zajęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń przez nauczycieli muzealnych. Zgłoszenia przyjmowane są na dwa tygodnie przed terminem ich realizacji. Zajęcia prowadzone są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Grupy szkolne uczestniczące w zajęciach warsztatowych mogą liczyć do 20 osób. W zależności od tematu zajęcia trwają od 75 do 90 minut, a prowadzi je jeden lub dwóch nauczycieli muzealnych. Opłata jak za zajęcia warsztatowe o przeciętnym zużyciu produktów, surowców i materiałów zapewnionych przez Muzeum i wynosi 8 zł/os. Zgłoszenia na zajęcia oraz pytania dotyczące edukacji prosimy kierować do Działu Edukacji Muzealnej MWL, telefonicznie: 81 53-385-13 wew. 18 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00), faxem: 81 53-330-51 lub na adres mailowy: edukacja@skansen.lublin.pl    

2 3 4 5 6 7 8 9 10