ZAKOŃCZENIE ZADANIA
ze środków WFOŚiGW

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pozwoliło na realizację zadania pn.: Kształtowanie postaw prośrodowiskowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz ochrona zasobów przyrodniczych Muzeum Wsi Lubelskiej”. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia dla dzieci i młodzieży dotyczące ochrony przyrody, w tym awifauny, wyznaczono ścieżkę przyrodniczą, wydano przewodnik z ptakami żyjącymi na terenie Muzeum i ścieżką ornitologiczną w nakładzie 13 000 egz. Ponadto umieszczono 75 budek lęgowych na terenie skansenu, dokonano zakupu 25 sadzonek drzew i krzewów stanowiących pożywienie dla ptaków, dokonano zakupu pomocy dydaktycznych: literatury tematycznej, lornetek, kompasów, lup, lunety do obserwacji ptaków, modeli ptaków, jaj i gniazd oraz wykonano film podsumowujący projekt.