XXVIII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE FOTOGRAFII  „ZABYTKI”

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza do udziału w XXVIII edycji Międzynarodowego Biennale Fotografii ZABYTKI. Jest to konkurs z ponad półwieczną historią, a uczestnicy poza prestiżem i sławą walczą o medale, nagrody pieniężne, wyróżnienia i nagrodę główną.

Pula nagród pieniężnych w edycji 2022 wynosi 6000,- PLN.

Międzynarodowe Biennale Fotografii ZABYTKI jest współfinansowane przez Miasto Zamość.

 

Regulamin konkursu

XXVIII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE FOTOGRAFII  „ZABYTKI”

1. Organizator:
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a
22-400 Zamość

2. Cel konkursu:
Międzynarodowe Biennale Fotografii „Zabytki” ma na celu prezentację osiągnięć twórczych w dziedzinie fotografii zabytków materialnych.
Dla potrzeb konkursu, za podstawę określenia zabytku, przyjmuje się wykładnię: „ZABYTEK – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową” .

3. Tematem przewodnim bieżącej edycji konkursu są: „Zabytki Świata”. Nadesłane na konkurs prace mogą dotyczyć zabytków zlokalizowanych w dowolnym kraju.

4. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich fotografujących, amatorów i profesjonalistów z całego świata i w każdym wieku. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział obywatele polscy oraz cudzoziemcy, pod warunkiem spełnienia przez nadesłane prace wszystkich wymogów formalnych i technicznych.

5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych, dostarczoną wraz z kartą zgłoszenia.

6. Opłata za uczestnictwo w konkursie wynosi 30,- PLN dla obywateli polskich lub 8,- EUR dla cudzoziemców. Opłatę należy wnieść przelewem na konto organizatora:

Bank PeKaO SA
PKOPPLPW
PL 75 1240 2816 1111 0010 4467 4192
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a
22-400 Zamość

7. Każdy autor może nadesłać na konkurs maksymalnie do 5 zdjęć pojedynczych lub 1 zestaw do 5 zdjęć. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Każda nadesłana na konkurs praca musi być zdjęciem z pojedynczej ekspozycji. Nie dopuszcza się wykonania montażu z wielu ujęć.

8. Zdjęcia na konkurs należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail biennale@ztf.pl. Każde zdjęcie należy wysłać w postaci osobnego pliku. Plik w formacie JPG, rozdzielczość 150dpi. Rozmiar pliku nie mniejszy niż 2750x1850px. Każdy plik powinien posiadać wielkość maksymalnie do 5 MB. Każdy plik zawierający zdjęcie musi posiadać nazwę w postaci:

NAZWISKO_IMIE__TYTUL_PRACY__NUMER_PRACY_W_KARCIE_ZGLOSZENIA.JPG

9. Do zgłoszonych prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Plik zawierający kartę zgłoszenia musi mieć nazwę w postaci:

NAZWISKO_IMIE__BIENNALE_ZGLOSZENIE.DOC

10. Do zgłoszonych prac należy dołączyć potwierdzenie wniesienia zapłaty za udział w konkursie (wydruk dokument elektroniczny lub skan dokumentu papierowego). Plik zawierający potwierdzenie zapłaty musi mieć nazwę w postaci

NAZWISKO_IMIE__BIENNALE_POTWIERDZENIE.PDF lub
NAZWISKO_IMIE__BIENNALE_POTWIERDZENIE.JPG

11. Oceny prac dokona jury konkursu. Od decyzji jury nie ma odwołania. Jury przysługuje prawo swobodnego podziału nagród, a także kwalifikowania na wystawę pokonkursową zdjęć pojedynczych z zestawów autorskich. Jeden autor może otrzymać tylko jedną z nagród głównych.

12. Nagrody:
Jury ma prawo przyznać następujące nagrody główne:

I nagroda = album oraz nagroda pieniężna;
II nagroda = album oraz nagroda pieniężna;
III nagroda = album oraz nagroda pieniężna.

Jury ma prawo przyznać 3 wyróżnienia.

Pula nagród pieniężnych wynosi 6.000,- PLN. Nagrody będą wypłacone w PLN lub równowartość w EURO według średniego kursu NBP.

13. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z złożeniem przez autora oświadczenia o posiadaniu praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Nr 24 z późn. zm.).

14. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na: przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) na potrzeby konkursu i w celach marketingowych organizatora. Autor zdjęcia udziela bezpłatnej, bezterminowej zgody na ekspozycję zdjęć na dowolnych polach eksploatacji w celach promocji konkursu.

15. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem.

16. Każdy autor prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową otrzyma katalog w formie elektronicznej na podany w informacji zgłoszeniowej adres email.

17. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorowi konkursu.

18. Terminy w konkursie:
– nadsyłanie prac do: 31 X 2022 roku;
– zawiadomienie o decyzji jury do: 15 XI 2022 roku;
– wystawa pokonkursowa: listopad/grudzień
Galeria Fotografii RATUSZ w Zamościu

19. Informacje uzupełniające:
– komisarz konkursu: Waldemar Siatka, email: waldemarsiatka@poczta.onet.pl
– sekretarz konkursu: Klaudia Kozyra, email: kozyra.klaudia.m@gmail.com
– pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: biennale@ztf.pl
– informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona na stronie organizatora: 
www.ztf.pl