REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

REGULAMIN ZWIEDZANIA

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

 

 Celem muzeum jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, propagowanie podstawowych wartości historii,  kultury polskiej i światowej, kształtowanie wartości poznawczych i estetycznych oraz działalność edukacyjna i kulturalna.

 

WSTĘP DO MUZEUM

 

GODZINY OTWARCIA MUZEUM DLA ZWIEDZAJĄCYCH:

 

Od 2 stycznia do 31 marca codziennie z wyjątkiem poniedziałków:  godz. 9:00 – 15:00

Od 1 kwietnia do 30 kwietnia codziennie godz. 9:00 – 17:00 

Od 1 maja do 30 września codziennie  godz. 9:00 – 18:00

Od 1 października do 31 października codziennie godz. 9:00 – 17:00

Od 2 listopada do 23 grudnia codziennie w wyjątkiem poniedziałków godz. 9:00 – 15:00

Od 24 grudnia do 1 stycznia przerwa świąteczna

 

Uwaga:

Ostatnie wejście zwiedzających do Muzeum możliwe jest najpóźniej na 1 godzinę  przed zamknięciem Muzeum.

Zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w danym okresie. Na godzinę przed zamknięciem muzeum, kasa nie prowadzi sprzedaży biletów.

Aktualne dni i godziny otwarcia Muzeum wskazane są przy wejściu do Muzeum, w recepcji Muzeum oraz na stronie: www.skansen.lublin.pl

 

OPŁATY ZA ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI

CENY BILETÓW:

Bilet wstępu normalny    – 16,00 zł

Bilet wstępu ulgowy         – 9,00 zł

 

 

OPŁATY  ZA  USŁUGI PRZEWODNICKIE

usługa przewodnicka w języku polskim:

80,00 zł  brutto – dla grupy do 10 osób

100,00 zł brutto – dla grupy od 11 do 30 osób

usługa przewodnicka w języku angielskim:

110,00 zł brutto  –   dla grupy do 10 osób

150,00 zł brutto  –   dla grupy od 11 do 30 osób

 • Zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej z przewodnikiem trwa ok. 1,5 godziny.
 • W Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie jeden dzień w tygodniu jest wolny od opłat za bilety wstępu. Dzień wolny od opłat za bilety wstępu każdorazowo ustalany jest przez Dyrekcję Muzeum lub upoważnionego pracownika muzeum i podawany do wiadomości najpóźniej dwa dni przed tygodniem, w którym będzie obowiązywał.
 • W dniu wolnym od opłat za bilety wstępu, wszystkie pozostałe usługi świadczone przez Muzeum w tym usługa przewodnicka są świadczone odpłatnie.
 • Wysokość opłat za wstęp do Muzeum i inne świadczone usługi ustalane są odrębnymi zarządzeniami Dyrektora Muzeum.
 • Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu, Karty Honorowego Darczyńcy lub zaproszenia, które należy zachować cały okres zwiedzania i okazywać na żądanie pracowników muzeum lub ochrony.

 

WSTĘP BEZPŁATNY DO MUZEUM

PRZYSŁUGUJE ZA OKAZANIEM STOSOWNYCH DOKUMENTÓW:

 

 1. Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi
  Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową: „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 2. Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. Posiadaczom Kart Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r.
  o Karcie Polaka  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1598.),
 5. Dzieciom do lat 7;
 6. Opiekunom grup (1 opiekun w grupie do 10 osób).
 7. Posiadaczom karty Honorowego Darczyńcy wydanej przez Dyrektora Muzeum Wsi Lubelskiej wraz z jedną osobą towarzyszącą.

 

OPŁATA ULGOWA ZA WSTĘP DO MUZEUM

PRZYSŁUGUJE ZA OKAZANIEM STOSOWNYCH DOKUMENTÓW: 

 

 1. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, artystycznych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze  Gospodarczym;
 2. Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, artystycznych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. Słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,
 4. Osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 5. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiejlub wyróżnionym tytułem honorowymZasłużony dla Kultury Narodowej”.  

 

ORGANIZACJA ZWIEDZANIA

 1. Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu,
  Karty Honorowego Darczyńcy lub zaproszenia, które należy zachować przez cały okres zwiedzania.
 2. Opiekun ekspozycji lub pracownik ochrony ma prawo skontrolować posiadanie ważnego biletu wstępu.
 3. Biletu wstępu lub innych dokumentów uprawniających do wejścia na teren Muzeum nie można przekazywać innej osobie do ponownego wykorzystania.
 4. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników muzeum, pracowników ochrony, przewodników.
 5. W muzeum obowiązuje ruch pieszy.
 6. Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach.
 7. Zorganizowane grupy zwiedzają Muzeum wyłącznie z przewodnikiem.
 8. Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się za odpłatnością.
 9. Zwiedzanie w grupach zorganizowanych z przewodnikiem możliwe jest po dokonaniu
  uprzedniej rezerwacji telefonicznej (81/ 533-85-13 wewn.40),  lub drogą mailową  na adresy: skansen@skansen.lublin.pl / edukacja@skansen.lublin.pl / recepcja@skansen.lublin.pl
 10. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania należy zawiadomić telefonicznie (81/533-85-13), faxem (81/533-30-51) lub drogą mailową na adres skansen@skansen.lublin.pl bądź edukacja@skansen.lublin.pl, najpóźniej 1 dzień przed dokonanym terminem  rezerwacji.
 11. W przypadku braku powiadomienia Muzeum o rezygnacji ze zwiedzania na zasadach
  określonych w punkcie 10, rezerwujący zwiedzanie zobowiązani są do uregulowania  opłaty umownej w kwocie 60,00 brutto zł za rezerwację terminu, który nie został wykorzystany.
 12. Maksymalna ilość zwiedzających w grupie to 30 osób łącznie z opiekunami.
 13. W Muzeum mogą świadczyć usługi przewodnickie przewodnicy posiadający uprawnienia nadane przez dyrektora MWL, pracownicy muzeum oddelegowani do oprowadzania gości muzealnych, inni przewodnicy (np. miejscy) po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrekcji Muzeum lub uprawnionego do tego pracownika Muzeum.
 14. Zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia Muzeum do godziny zamknięcia
  obowiązującej w danym okresie.
 15. Wycieczki muszą posiadać opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo
  i zachowanie uczestników.

 

 1. Opiekunowie grup, wycieczek, zobowiązani są do współpracy z pracownikami muzeum, pracownikami ochrony i przewodnikami w celu utrzymania porządku
  i dyscypliny grupy.
 2. Dzieci mogą poruszać się po terenie muzeum jedynie pod nadzorem rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
 3. Ze względu na historyczny charakter obiektów ekspozycyjnych zwiedzający Muzeum są zobowiązani do bezwzględnego zachowania ostrożności podczas zwiedzania.                 W obiektach muzealnych występują strome schody, wysokie progi, niskie futryny, niskie stropy, zacienienia ograniczające widoczność, ciasne pomieszczenia oraz inne niedogodności, które definiują autentyzm obiektów, jednak nie spełniają współczesnych standardów budowlanych.
 4. Na terenie Muzeum, o ile nie zakłóca to prawidłowego funkcjonowania muzeum, zezwala się na korzystanie z terenów zielonych z przeznaczeniem na wypoczynek.
 5. Obiekty muzealne posiadają bariery architektoniczne i ich zwiedzanie przez osoby niepełnosprawne może być w znacznym stopniu ograniczone.
 6. Ze względów organizacyjnych Dyrektor może zarządzić zamknięcie Muzeum lub
  czasowo wyłączyć ze zwiedzania poszczególne fragmenty ekspozycji.

 

INFORMACJE PORZĄDKOWE I OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY

 1. Na całym terenie Muzeum, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Zabrania się używania
  i rozniecania ognia oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu. Osoby nie stosujące się do tego zakazu mogą być zmuszone przez przewodnika, pracownika ochrony lub innego pracownika muzeum do opuszczenia terenu Skansenu.
 2. Na całym terenie Muzeum, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych. Osoby nie stosujące się do tego zakazu mogą być zmuszone przez przewodnika, pracownika ochrony lub innego pracownika muzeum do opuszczenia terenu Skansenu.
 3. Na teren Muzeum nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe lub zachowujące się
  w sposób, który zagraża bezpieczeństwu eksponatów, zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 4. Zwiedzającym zabrania się dotykania i przemieszczania eksponatów, elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz, niszczenia obiektów oraz wchodzenia
  do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.
 5. W pomieszczeniach ciasnych, zaciemnionych, o obniżonych nadprożach, a także
  w okolicach akwenów wodnych, wymaga się zachowania szczególnej ostrożności.
 6. Zwiedzających uprasza się o poszanowanie przyrody i upraw.
 7. Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń przeznaczonych dla zwierząt
 8. Zabrania się podchodzenia do zwierząt i ich karmienia, głaskania i dotykania.
 9. Zabrania się płoszenia zwierząt, łowienia ryb.
 10. Zabrania się wprowadzania psów oraz innych zwierząt bez uwięzi i kagańca.
 11. Opiekun psa lub innego zwierzęcia ma obowiązek zachować szczególną ostrożność
  i czujność ze względu na hodowane w Muzeum zwierzęta.
 12. Zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów muzealnych.
 13. Opiekun lub właściciel zwierzęcia ma obowiązek posprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę.
 14. Zabrania się wchodzenia na obszary upraw, pastwisk, zrywania owoców, zbierania runa i płodów rolnych.
 15. Zabrania się wchodzenia do ogródków przyzagrodowych, naruszania stanu obiektów i ogrodzeń, zrywania owoców, kwiatów i roślin przyzagrodowych.
 16. Zabrania się kąpieli w otwartych zbiornikach wodnych.
 17. W nieuzasadnionych okolicznościach zakazuje się dotykania i używania sprzętów gaśniczych rozlokowanych na terenie Muzeum
 18. Zabrania się uruchamiania znajdujących się w zagrodach urządzeń i maszyn.
 19. Zabrania się włączania systemu sygnalizacji pożaru bez przyczyny powodującej taką konieczność.
 20. Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych.
 21. Zabrania się wykonywania lotów modelami latającymi, bezzałogowymi statkami powietrznymi (dron), nad terenem Muzeum i rozmieszczonymi na nim obiektami muzealnymi.
 22. Zabrania się wnoszenia i spożywania jedzenia we wnętrzach muzealnych.
 23. Zabrania się poruszania na rowerze, hulajnodze itp. pojazdach na terenie Muzeum.
 24. Wstęp do Muzeum zakazany jest osobom nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających oraz osobom zachowującym się agresywnie.
 25. Zwiedzający zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów przeciwpożarowych, bhp.
 26. Każdy zwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego na terenie Muzeum, podporządkować się wymogom i dyspozycjom pracowników Muzeum.
 27. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez zwiedzających na terenie ekspozycji.
 28. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz wymogów należytego zachowania, określonych w niniejszym regulaminie.
 29. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie ekspozycji.

                      

FOTOGRAFOWANIE I FILMOWANIE

 1. Fotografowanie i filmowanie w celach prywatnych (amatorskich) do celów osobistych podczas zwiedzania, jest bezpłatne.
 2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
 3. W pomieszczeniach zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła oraz statywów.
 4. Fotografowanie i filmowanie do celów komercyjnych i profesjonalnych (publikacje, reportaże, realizacje konkursowe, reklama, okolicznościowe sesje zdjęciowe –
  np. ślubne, pamiątkowe itp.) są odpłatne
 5. Wykonywanie na terenie Muzeum zdjęć i realizacji filmowych, sesji fotograficznych, sesji filmowych z wykorzystaniem dodatkowych akcesoriów takich jak np. stroje, przedmioty stylizowane, rekwizyty itp. wymaga uprzedniej zgody Dyrektora, określającej m.in. formalne i finansowe warunki  takich realizacji.
 6. W przypadku zamiaru wniesienia na teren Muzeum na potrzeby sesji fotograficznej  akcesoriów własnych takich jak np.: stroje, przedmioty stylizowane, rekwizyty itp. każdorazowo należy zgłosić powyższy zamiar  pracownikowi muzeum.
 7. Wykonywanie na terenie Muzeum zdjęć i realizacji filmowych, sesji fotograficznych, sesji filmowych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych typu Dron każdorazowo wymaga uprzedniej zgody Dyrektora, określającej m.in. formalne 
  i finansowe warunki  takich realizacji.

 

 1. Dyrektor Muzeum może ograniczyć lub całkowicie zakazać wykonywania fotografii, realizacji filmowych itp. które mogłyby naruszyć interesy majątkowe właścicieli eksponatów, naruszyć bezpieczeństwo eksponatów lub bezpieczeństwo Muzeum.   
 2. Osoby wykonujące sesje fotograficzne i filmowe odpowiadają za ewentualne szkody powstałe z ich winy na terenie muzeum
 3. Sesje fotograficzne i filmowe odbywają się pod nadzorem pracownika Muzeum
 4. Sesje fotograficzne okolicznościowe:
 • Opłata za realizację sesji zdjęciowej na terenie Muzeum wynosi 150 zł
 • Opłaty ponoszone z tytułu realizacji sesji zdjęciowej nie zwalniają z obowiązku wykupienia bilety wstępu do Muzeum.
 1. Realizacje filmowe każdorazowo wymagają zgody Dyrekcji Muzeum określającej m.in. formalne i finansowe warunki takiej realizacji.
 2. Opłaty ponoszone z tytułu fotografowania i filmowania nie zwalniają z obowiązku
  wykupienia biletu wstępu
 3. Sesja zdjęciowa we wnętrzach Dworu z Żyrzyna nie może trwać dłużej niż 30 minut.
 4. W czasie trwania sesji fotograficznej wnętrze chałupy, dworu lub innego obiektu dostępne jest wyłącznie do dyspozycji fotografa, obiekt w tym czasie jest wyłączony ze zwiedzania z zastrzeżeniem, że sesja fotograficzna w jednym obiekcie nie może trwać dłużej niż 30 minut.
 5. Sesja zdjęciowa  odbywa się przy obecności opiekuna ekspozycji i z nim ustala się wszelkie szczegóły dotyczące fotografowania.
 6. Niedozwolone jest samowolne przestawianie mebli, eksponatów przez osoby inne
  niż opiekun ekspozycji muzealnej.
 7. W trakcie sesji fotograficznych dopuszcza się możliwość wykorzystywania eksponatów jako tła do aranżacji zdjęć w pomieszczeniach, z wyłączeniem obiektów delikatnych  i wrażliwych na uszkodzenia (porcelana, szkło, tkaniny, papier, skóra).
  W takim przypadku każdorazowo wymagana jest zgoda Kierownictwa Muzeum
  i odrębne ustalenia formalne.
 8. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych jak też innych realizacji fotograficznych i filmowych rozpatrywane są indywidualnie.
 9. Odpowiedzialność za ewentualnie powstałe podczas sesji fotograficznej szkody
  w wykorzystywanym obiekcie oraz na terenie ekspozycji muzealnej ponosi osoba, która spowodowała szkodę.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgody Dyrekcji MWL wymaga:

 1. Wjazd samochodów, motocykli i motorowerów i innych pojazdów na teren Muzeum.
 2. Prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji).
 3. Organizowanie akcji reklamowych i promocyjnych, happeningów oraz innych wydarzeń okolicznościowych  bezpośrednio nie związanych ze zwiedzaniem.
 4. Wykonywanie i wykorzystanie filmów i fotografii eksponatów, wnętrz i architektury
  Muzeum do celów komercyjnych.
 5. Przebywanie na terenie skansenu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu będzie skierowana sprawa
  do odpowiednich organów ścigania.
 7. Książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji MWL.

 

Lublin, dnia 30 grudnia 2019 r.