REALIZACJA ZADANIA
ze środków MKiDN

Muzeum Wsi Lubelskiej otrzymało dotację w kwocie 500 000  zł ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2022 na realizację projektu pn.: „Rozwój infrastruktury muzealnej w zakresie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych”. 

W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony segmentowy obiekt do gromadzenia zbiorów i zabezpieczenia przedmiotów zabytkowych wraz z niezbędnym wyposażeniem (min. 20 regałów do przechowywania zbiorów muzealiów, podnośnik). Obiekt zapewni muzealiom dobrą jakościowo, długotrwałą ochronę, poprzez właściwe warunki mikroklimatu: temperatura, wilgotność i światło oraz eliminowanie kurzu. Pomieszczenia będą pod tym względem odpowiednio monitorowane.