REALIZACJA ZADANIA
ze środków MKiDN

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie otrzymało na rok 2021 dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Wieś – dwór – miasteczko. Przygotowanie i wydanie katalogu ekspozycji i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”.

Celem realizacji zadania jest opracowanie i wydanie katalogu pt. „Wieś – dwór – miasteczko. Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada”. Publikacja ma przejrzyście wydobyć, przedstawić i upowszechnić wybrane walory historyczne wystawy stałej i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej, które odnoszą się do wzajemnych relacji między wsią, dworem i miasteczkiem w okresie od schyłku XIX w. po ostatnie lata II Rzeczypospolitej. Przedstawienie przykładów społeczo-gospodarczej koegzystencji mieszkańców wsi, dworów i miasteczek jest reprezentatywne dla historii regionu, ale też tej części ziem polskich, która leżała w obrębie zaboru rosyjskiego, a po I wojnie światowej powróciła do Rzeczypospolitej.

Dzięki wybranym zabytkom, rekwizytom oraz obrazom i archiwaliom, jak również elementom wystaw stałych czytelnik zostanie w swoisty sposób przeniesiony w świat realiów muzeum – skansenu. W publikacji przywołane zostaną detale i szczegóły będące efektami niezależnymi od przesłania historycznego, ukażą one jednocześnie arkana pracy muzealnika czy konserwatora zabytków.

Katalog zostanie podzielony na trzy części. W pierwszej przedstawione będą wybrane ekspozycje z przestrzeni skansenowskiej składające się na triadę tj. ekspozycje wiejskie, miasteczkowe i dworska. W drugiej prezentowane będą zabytki ściśle korespondujące z osią tematyki. Trzecia zaś poświęcona będzie archiwaliom, w tym wywiadom i źródłom ikonograficznym.

Publikacja będzie zawierała liczne fotografie, ilustracje, noty katalogowe oraz noty historyczne. Dodatkowo zostaną zawarte przykłady zajęć edukacyjnych oraz scenariuszy działań parateatralnych w Muzeum.

Pracę kierujemy do szerokiego grona odbiorców, w tym do nauczycieli i uczniów – dzięki powiązaniu ekspozycji muzealnej z programem szkolnym. Ponadto publikacja będzie stanowiła istotny element działania na rzecz zwiększenia zainteresowania społecznego wizytą w Muzeum Wsi Lubelskiej.

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

 

 

PARTNERZY PROJEKTU:

1. Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Lublin

2. Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne

3. Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Oddział Lublin

4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie

5. Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Lubelski

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Wsi Lubelskiej

7. Katedra Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, Wydział Humanistyczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 

PATRONAT MEDIALNY: