REALIZACJA ZADANIA
ze środków MKiDN

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Wieś – dwór – miasteczko. Przygotowanie i wydanie katalogu ekspozycji i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Celem realizacji zadania jest opracowanie i wydanie katalogu pt. Wieś dwórmiasteczko. Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada. Publikacja ma przejrzyście wydobyć, przedstawić i upowszechnić wybrane walory historyczne wystawy stałej i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej, które odnoszą się do wzajemnych relacji między wsią, dworem i miasteczkiem w okresie od schyłku XIX w. po ostatnie lata II Rzeczypospolitej. Przedstawienie przykładów społeczo-gospodarczej koegzystencji mieszkańców wsi, dworów i miasteczek jest reprezentatywne dla historii regionu, ale też tej części ziem polskich, która leżała w obrębie zaboru rosyjskiego, a po I wojnie światowej powróciła do Rzeczypospolitej.

Publikacja będzie zawierała liczne fotografie, ilustracje, noty katalogowe oraz noty historyczne. Dodatkowo zostaną zawarte przykłady zajęć edukacyjnych oraz scenariuszy działań parateatralnych w Muzeum.

Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie zainteresowania określonych odbiorców wizytą w Muzeum Wsi Lubelskiej czy skorzystania z zajęć edukacyjnych. Dzięki wydawnictwu będzie możliwe wypracowanie nowych możliwości promocji Muzeum, a poprzez to, także promocji regionu. Ponadto treści zawarte w katalogu pozytywnie wpłyną na pogłębienie narracji przewodnickiej ukierunkowanej na poszukiwanie wielowątkowości w scenariuszach wystaw stałych.

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.