NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – specjalista do spraw zamówień publicznych

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

ALEJA WARSZAWSKA 96

20-824 LUBLIN

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe z zakresu Prawa, Administracji, Budownictwa lub ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe związane z praktycznym stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych w administracji publicznej;

 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych i znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane;

 • znajomość obsługi komputera z wykorzystaniem środowiska Windows, pakietu
  MS Office, Internetu, narzędzi komunikacji elektronicznej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, prac administracyjno-biurowych, oraz prowadzenia korespondencji służbowej;

 • mile widziana wiedza z zakresu budownictwa;

 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy od poniedziałku
  do niedzieli zgodnie z harmonogramem);

 • dobra organizacja pracy; terminowość, odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;

 • umiejętność pracy w zespole;

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień
  na podstawie Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych;

 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej i prowadzenie postępowań zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa;

 • prowadzenie ewidencji zamówień, przygotowywanie sprawozdań oraz planów;

 • udział w pracach Komisji przetargowej;

 • prowadzenie korespondencji z Wykonawcami;

 • sprawowanie kontroli nad formalno-prawną prawidłowością dokumentów
  w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

 • prowadzenie dokumentacji administracyjnej oraz wykonywanie zadań administracyjno-biurowych.

 

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,

 • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;

 • możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego;

 • dofinansowanie do wakacji pracowników,

 • możliwość awansowania na wyższe stanowiska.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe związane z praktycznym stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych w administracji publicznej,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia
10 listopada 2022 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Muzeum Wsi Lubelskiej
w Lublinie, Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl