NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY-
RADCA PRAWNY/ADWOKAT

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Aleja Warszawska 96

20-824 Lublin

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

RADCA PRAWNY/ADWOKAT – 1/5 ETATU

 

 

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, aplikacja radcowska, adwokacka
 • Wymagany wpis na listę radców prawnych,
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub prowadzącą obsługę tych jednostek,
 • Szczególna znajomość prawa z zakresu ustawy o muzeach, organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, prawa z zakresu zamówień publicznych oraz prawa budowlanego,
 • Komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność analitycznego myślenia,
 • Możliwość pracy poza ustalonymi godzinami pracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 • Opiniowanie umów, których stroną jest Muzeum,
 • Sprawowanie nadzoru nad egzekucją należności na rzecz Muzeum,
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika Muzeum w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami
 • Udzielanie informacji o obowiązujących przepisach i wprowadzanych zmianach.

Wymagane dokumenty:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • List motywacyjny, w którym proszę przedstawić propozycję wynagrodzenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r.
do godziny 10:00 w sekretariacie  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie ul. Al.Warszawska 96
lub przesyłać na adres mailowy: skansen@skansen.lublin.pl