NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – ASYSTENT MUZEALNY

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

ALEJA WARSZAWSKA 96

20-824 LUBLIN

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT  MUZEALNY

Liczba etatów: 1

 

WYMAGANIA:

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki lub kulturoznawstwa;
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych związanych z zakresem gromadzonych
  w muzeum zbiorów lub dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • autorstwo, współautorstwo oraz redakcja publikacji naukowych i popularnonaukowych; autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach;
 • umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, wyznaczania priorytetów;
 • umiejętność budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi;
 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy)
 • prawo jazdy kategorii B.

 

MILE WIDZIANE

 • dorobek wystawienniczy z zakresie sztuki współczesnej (autor, kurator, koordynator wystaw);
 • znajomość innych języków obcych;
 • udział w projektach międzynarodowych;
 • doświadczenie w pracy w projektach interdyscyplinarnych;
 • doświadczenie w pisaniu grantów;

 

OBOWIĄZKI NA STANOWISKU PRACY:

 • praca merytoryczna i organizacyjna dotycząca kultury materialnej i niematerialnej Lubelszczyzny;
 • przygotowywanie wystaw stałych i czasowych;
 • gromadzenie zbiorów, przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów, właściwe magazynowanie i opracowywanie zasobów muzealnych, w tym materiału zabytkowego;
 • uczestniczenie w realizowaniu strategii działu zgodnej ze strategią Muzeum;
 • prace dokumentacyjne, w szczególności dokumentacji elektronicznej zbiorów;
 • właściwa i zgodna z przepisami gospodarka muzealiami;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów;
 • inicjowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi;
 • inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, lekcji muzealnych oraz przedkładaniu tekstów publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogu oraz opracowań na potrzeby wydawnictw Muzeum Wsi Lubelskiej;
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników

 

OFERUJEMY :

 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 15 września 2023 r.
do godz. 14.00 
w sekretariacie  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,  Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl