ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr zam贸wienia BZP 69231-2010

MWL-BK/3/P/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego. Numer sprawy: BZP 69231-2010. Nazwa zadania: „Pe艂nienie funkcji Menad偶era Projektu dla inwestycji pod nazw膮 Miasteczko prowincjonalne Europy 艢rodkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie Etap I realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew贸dztwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz sprawowanie nadzoru in偶ynierskiego nad Projektem

1. Dzia艂aj膮c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zam贸wie艅 publicznych Zamawiaj膮cy informuje, 偶e w prowadzonym post臋powaniu wybrano do realizacji zam贸wienia najkorzystniejsz膮 ofert臋 z艂o偶on膮 przez Wykonawc臋:

Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 56 A
20-016 Lublin, adres wykonawcy

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spe艂nia wszystkie warunki udzia艂u w post臋powaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod wzgl臋dem przyj臋tych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia kryteri贸w oceny ofert

Wybrany wykonawca obowi膮zany jest skontaktowa膰 si臋 z Zamawiaj膮cym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-05-10.

Podstaw膮 prawn膮 dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym post臋powaniu z艂o偶ono nast臋puj膮ce oferty
—————————————————————————

Lp.:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1
Nazwa wykonawcy: AECOM Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: Al. Jerozolimskie 133/113,聽 20-304 Warszawa
Cena oferty brutto: 698 000
Liczba pkt. w kryterium cena: ————–

Lp.:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 2
Nazwa wykonawcy: Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Narutowicza 56 A,聽 20–16 Lublin
Cena oferty brutto: 675 148
Liczba pkt. w kryterium cena: 100

[o]聽 2. Dzia艂aj膮c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zam贸wie艅 publicznych Zamawiaj膮cy informuje o odrzuceniu z udzia艂u w post臋powaniu oferty / ofert:

W prowadzonym post臋powaniu odrzucono nast臋puj膮ce oferty
—————————————————————————

Lp.:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1
Nazwa wykonawcy: AECOM Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: Al. Jerozolimskie 133/113,聽 02-304 Warszawa
Nr zadania:
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Oferta zosta艂a z艂o偶ona przez wykonawc臋 podlegaj膮cego wykluczeniu z post臋powania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt.5
[o]聽 3. Dzia艂aj膮c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zam贸wie艅 publicznych Zamawiaj膮cy informuje o wykluczeniu z udzia艂u w post臋powaniu wykonawc贸w / wykonawcy:

W prowadzonym post臋powaniu wykluczono nast臋puj膮cych wykonawc贸w
—————————————————————————

Lp.:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1
Nazwa wykonawcy: AECOM Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: Al. Jerozolimskie 133/113,聽 02-304 Warszawa
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: Wykonawca nie wykaza艂 spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu okre艣lonych w pkt. 5.4.2 SIWZ
Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust.2 pkt.4

4. Dzia艂aj膮c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zam贸wie艅 publicznych Zamawiaj膮cy informuje, 偶e podpisanie umowy聽 z wy艂onionym wykonawc膮聽 mo偶liwe b臋dzie po dope艂nieniu wszelkich formalno艣ci po up艂ywie 5 dni od dnia przes艂ania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

艢rodki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiaj膮cego, Wykonawcy przys艂uguj膮 艣rodki ochrony prawnej (Odwo艂anie, Skarga do S膮du) wobec czynno艣ci:
1)聽聽 聽wykluczenia wykonawcy z post臋powania o udzielenie zam贸wienia;
2)聽聽 聽odrzucenia oferty wykonawcy
W pozosta艂ych przypadkach odwo艂anie nie przys艂uguje.
Wykonawca mo偶e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo艂ania poinformowa膰 Zamawiaj膮cego o:
1)聽聽 聽niezgodnej z przepisami ustawy czynno艣ci podj臋tej przez zamawiaj膮cego w niniejszym post臋powaniu, lub
2)聽聽 聽zaniechania czynno艣ci, do kt贸rej zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany na podstawie ustawy,
na kt贸re nie przys艂uguje w niniejszym post臋powaniu odwo艂anie.
Termin wniesienia odwo艂ania: 5 dni od dnia przes艂ania niniejszego zawiadomienia faksem lub drog膮 elektroniczn膮, lub 10 dni od dnia przes艂ania niniejszego zawiadomienia, je偶eli zosta艂o ono przes艂ane pisemnie.
Informacje dotycz膮ce 艣rodk贸w ochrony prawnej znajduj膮 si臋 Specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia oraz w Dziale VI Prawa zam贸wie艅 publicznych 鈥炁歳odki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm).