ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr zamówienia BZP 69231-2010

MWL-BK/3/P/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BZP 69231-2010. Nazwa zadania: „Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla inwestycji pod nazwą Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie Etap I realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz sprawowanie nadzoru inżynierskiego nad Projektem

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 56 A
20-016 Lublin, adres wykonawcy

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-05-10.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
—————————————————————————

Lp.:                          1
Nazwa wykonawcy: AECOM Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: Al. Jerozolimskie 133/113,  20-304 Warszawa
Cena oferty brutto: 698 000
Liczba pkt. w kryterium cena: ————–

Lp.:                          2
Nazwa wykonawcy: Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Narutowicza 56 A,  20–16 Lublin
Cena oferty brutto: 675 148
Liczba pkt. w kryterium cena: 100

[o]  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty
—————————————————————————

Lp.:                          1
Nazwa wykonawcy: AECOM Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: Al. Jerozolimskie 133/113,  02-304 Warszawa
Nr zadania:
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Oferta została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt.5
[o]  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców / wykonawcy:

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców
—————————————————————————

Lp.:                          1
Nazwa wykonawcy: AECOM Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: Al. Jerozolimskie 133/113,  02-304 Warszawa
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.4.2 SIWZ
Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust.2 pkt.4

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1)    wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)    odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2)    zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm).