ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7, art. 93 ust. 1 pkt. 4 oraz  art. 93 ust.3 pkt. 2  ustawy    z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w imieniu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie  informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego naPrzebudowę kotłowni olejowych na kotłownie gazowe wraz             z budową instalacji  gazowych do 5 budynków znajdujących  się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”- znak sprawy DT.232-7/20 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny ofert zawiera poniższa tabela:

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „cena oferty”

Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji…”

Liczba punktów razem

1.TGL Sp. z o.o.,

al. Spółdzielczości Pracy 105,

20-147 Lublin

(wariant 1) 36,36

(wariant 2) 29,79

40

(wariant 1) 76,36

(wariant 2) 69,79

2. Technika Grzewcza i Sanitarna, Cholewa i S-ka,

R. Cholewa i D. Cholewa,

ul. Lubelska 159, 24-130 Końskowola,

(wariant 1) 32,86

(wariant 2) 26,65

20

(wariant 1) 52,86

(wariant 2) 46,65

3. Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna Marcin Szydłowski,

ul. Chopina 10/5, 20-026 Lublin

 

Wykonawca Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna Marcin Szydłowski, ul. Chopina 10/5, 20-026 Lublin podlega wykluczeniu z postępowania a jego oferta podlega odrzuceniu na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2), 6)  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 z późn. zm.).

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta, która otrzymała najwyższą liczbe punktów tj. 76,36 ( w wariancie 1) i 69,79         ( w wariancie 2) złożona przez TGL Sp. z o.o., al. Spółdzielczości Pracy 105, 20-147 Lublin – przewyższa  kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp  Zamawiający unieważnia  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3  oferty.

W związku z powyższym przeanalizowano możliwość zwiększenia środków na sfinansowanie zamówienia do wysokości najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na poczet wykonania innych zobowiązań, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej nie było możliwe. Wobec powyższego, należy unieważnić postępowanie o zamówienie publiczne.