Zaproszenie do składania ofert na projekt graficzny, skład, łamanie i druk katalogu zabytków muzealnych pt. „Miasteczko Polski Odrodzonej – czyli ekspozycja i zabytki w Muzeum Wsi Lubelskiej o wpływie prawa II Rzeczypospolitej na wartości i życie codzienne”- DE.232-1/18

 1. Zamawiający:

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Projekt graficzny, skład, łamanie i druk katalogu zabytków muzealnych pt. „Miasteczko Polski Odrodzonej – czyli ekspozycja i zabytki w Muzeum Wsi Lubelskiej o wpływie prawa II Rzeczypospolitej na wartości i życie codzienne”.

Tekst publikacji w formie elektronicznej (plik tekstowy Word) oraz komplet ilustracji dostarcza zamawiający.

Parametry/dane techniczne wydawnictwa:

– nakład: 1500 egzemplarzy;

– format: 24 x 29 cm;

– objętość: 240 stron + okładka;

– pełny kolor, w tym ok. 50 % tekstu i 50 % fotografii/ilustracji (ok. 200-300 szt. );

– papier środek-blok: kreda, gramatura nie mniej niż 200;

– papier okładka: tektura, gramatura nie mniej niż 400, rodzaj wg przyjętego projektu;

– oprawa twarda, szyta, lakier UV (całość lub punktowo); ewentualnie obwoluta.

Forma elektroniczna wydawnictwa – plik PDF, po realizacji druku, przechodzi na własność Muzeum Wsi Lubelskiej.

 

Inne wymagania:

 1. Możliwość stałego, osobistego i bezpośredniego – nie tylko drogą elektroniczną – kontaktu na etapie projektu graficznego, składu, kolejnych korekt, akceptacji do druku, z grafikiem/osobą wykonująca całość tzw. „przygotowalni” drukarskiej;
 2. w przypadku jeśli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia lub jego elementy poza siedzibą Zamawiającego – miastem Lublin, w takim przypadku wszelkie koszty takich bezpośrednich kontaktów (przejazdów i pobytów) przedstawiciela Zamawiającego na etapie przygotowania wydawnictwa (konsultacje projektów, korekty tekstów i projektu graficznego) pokrywa Wykonawca;
 3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wydruk próbny „proof” (minimum 6-8 stron realizowanego wydawnictwa, na których ilustracje stanowią nie mniej niż 50 % zadrukowanej powierzchni) przed ostatecznym zaakceptowaniem materiału do druku;
 4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zapleczem technicznym gwarantującym najwyższą jakość wykonania zadania drukarskiego – druk wydawnictwa na maszynie wielokolorowej;
 5. Wykonawca oświadcza, że posiada certyfikat ISO.

 

Kod CPV  79.82.30.00

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2018 r.

Zleceniobiorca otrzyma całość materiałów (tekst publikacji i materiał ilustracyjny) nie później niż do dnia 15 września 2018 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:

– Wykonawca wykaże, iż należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przynajmniej 4 wydawnictwa muzealne lub

o charakterze naukowym, których wartość zamówienia przekraczała 50.000 zł (netto), a objętość minimum 200 stron (  załącznik nr 3)

– Wykonawca przekaże nieodpłatnie  Zamawiającemu, jako załącznik do złożonej oferty, po jednym egzemplarzu takich wydawnictw;

– Wykonawca udokumentuje, poprzez załączenie stosownych referencji, współpracę

w zakresie realizacji wydawnictw przynajmniej z trzema muzeami lub placówkami naukowymi w okresie ostatnich 3 lat.

 

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

UWAGA:

Zamawiający zastrzega, że obowiązek wykazania się przez Wykonawcę posiadaniem wiedzy i doświadczenia musi dotyczyć własnego doświadczenia Wykonawcy – Zamawiający nie dopuszcza możliwości polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotów trzecich, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Kryteria wyboru:

Lp.

Kryterium

 

Ranga / Maksymalna ilość punktów

1.       

Cena oferty „C”

100% / 100 pkt.

 

 

 1. a) W kryterium „Cena oferty” maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę oferty. Pozostali oferenci będą oceniani według następującego wzoru:

         najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert

C =                                                                                       x   100 % x 100

          cena oferowana oferty rozpatrywanej (ocenianej)

W kryterium „cena oferty” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający ustali liczbę punktów z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Krzysztof  Wiśniewski (koordynator projektu) tel.: 534 740 900, adres e-mail: krzysztof.wisniewski@skansen.lublin.pl

Andrzej Wrona (redaktor prowadzący) tel.: 692 475 324, adres e-mail: andrzej.wrona@skansen.lublin.pl

 

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Katalog zabytków muzealnych…” Nie otwierać przed dniem 09.07.2018r. godz. 12:00” w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, al. Warszawska 96, w terminie do dnia 09.07.2018r. do godz. 11:45.

 

10.Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 09.07.2018 r o godz. 12:00.

 1. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

 

Załączniki :

 1. Formularz oferty wykonawcy (Załącznik nr 1)
 2. Wzór umowy (Załącznik nr 2)
 3. Wykaz usług (Załącznik nr 3)