ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Z DNIA 30.03.2010

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla inwestycji pod nazwą Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz sprawowanie nadzoru inżynierskiego nad Projektem.
Numer ogłoszenia w BZP: 69231 – 2010;

data zamieszczenia: 30.03.2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Muzeum Wsi Lubelskiej , Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin, woj. lubelskie, tel. 0-81 533-85-13, faks 0-81 533-30-51.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla inwestycji pod nazwą Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz sprawowanie nadzoru inżynierskiego nad Projektem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zakres zamówienia obejmuje: 1.1.w ramach pełnienia funkcji Menadżera Projektu: 1.1.1.kierowanie realizacją kontraktu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi dla projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 1.1.2.przeprowadzenie postępowań przetargowych na: – Roboty budowlane objęte Projektem – Promocję Projektu. 1.1.3.organizowanie comiesięcznych, stałych narad koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego. 1.1.4.rozwiązanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji prac, 1.1.5.wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu i sprawdzanie terminowości wykonywanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu, 1.1.6.dbanie o należytą patynę realizowanych obiektów w uzgodnieniu w wyznaczonymi pracownikami zamawiającego, 1.1.7.przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postępowań spornych, 1.1.8.informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizowanej inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminów zawartych w harmonogramie realizacji kontraktu, 1.1.9.udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, 1.1.10.udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień dotyczących realizowanego projektu, 1.1.11.sprawdzanie i zestawienie cokwartalne wartości zaliczonych i odebranych robót od Wykonawcy, 1.1.12.monitorowanie i wypełnianie procedur niezbędnych dla prawidłowej obsługi Programu dofinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. 1.2.w ramach nadzoru inżynierskiego: 1.2.1.pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 1.2.2.zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru w miejscu prowadzenia prac, 1.2.3.rozwiązanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji prac, 1.2.4.wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu i sprawdzanie terminowości wykonywanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu, 1.2.5.analiza techniczna dokumentacji wykonawczej, nadzorowanie realizacji budowy, dokonywanie odbiorów robót częściowych, końcowych, ostatecznych i wystawianie poleceń płatności, 1.2.6.kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy, 1.2.7.przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postępowań spornych, 1.2.8.udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, 1.2.9.składanie oświadczeń o usunięciu przez Wykonawcę robót usterek stwierdzonych w czasie przeglądów okresowych i odbiorze końcowym, 1.2.10.potwierdzanie protokołów odbioru wykonanych elementów robót, 1.2.11.udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień dotyczących realizowanego projektu, 1.2.12.wnioskowanie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta na zmiany, 1.2.13.uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących realizowanego projektu, 1.2.14.wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo i przepisami BHP, 1.2.15.dokonywanie odbiorów technicznych: gotowych elementów, robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych robót, 1.2.16.wnioskowanie do Zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.54.10.00-2, 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi pełnienia funkcji Menadżera Projektu o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 1.kierownikiem zespołu koordynującego prace posiadającym doświadczenie w praktycznej realizacji procedur nadzorowania co najmniej 2 inwestycji dotyczących budynków zabytkowych o wartości co najmniej 8 000 000 PLN brutto każda, 2.osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy co najmniej 2 zabytkowych budynkach drewnianych. 3.osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, 4.jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 200 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca – w przypadku osób fizycznych. 5. W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w III.4.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego, 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie, c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, d) przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych lub wydłużenia się terminów przewidzianych dla czynności odbiorowych dotyczących odbioru robót budowlanych, e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac, f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. 2. Zmiany umowy przewidziane w pkt 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: – ad pkt 1) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, nastąpi z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zamówienia zmniejszeniem wynagrodzenia. Wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie protokołu zatwierdzonego przez obie strony umowy, na podstawie wyliczenia procentowego udziału zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie. – ad pkt. 2) – zmiana terminu realizacji zamówienia: lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego, lit. b) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. c) – o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu, lit. d) – o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych lub czynności odbiorowych, lit. e) – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lit. f) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu prac objętych przedmiotem umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skansen.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Wsi Lubelskiej – al. Warszawska 96, 20-824 Lublin, Sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:07.04.2010 godzina 11:30, miejsce: Muzeum Wsi Lubelskiej – al. Warszawska 96, 20-824 Lublin, Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki. 2.Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt III.6).3 i III.6).4 powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 3.1.oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w III.4.1) winny być złożone wspólnie przez wykonawców. 3.2.dokumenty wymagane w III.4.2) winien złożyć każdy wykonawca. 4. Wszystkie dokumenty z pkt III.4) oraz dokumenty z pkt. III.6).5 i III.6).6 ogłoszenia winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę – poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci /za zgodność z oryginałem/. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt III.6).5, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 6.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ – Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

SIWZ – Załącznik nr 2 – Wykaz usług

SIWZ – Załącznik nr 3 – Wykaz osób

SIWZ – Załącznik nr 4 – Oświadczenie, że osoby posiadają uprawnienia

SIWZ – Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

SIWZ – Załącznik nr 6 – Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2

SIWZ – Załącznik nr 7 – Formularz ofertowy

SIWZ – Załącznik nr 8 – Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

SIWZ – Załącznik nr 9 – Wzór umowy