ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Z DNIA 03.09.2010

Zaprojektowanie (dokumentacja wykonawcza) i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I
Numer ogłoszenia: 240623 – 2010
data zamieszczenia: 03.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Muzeum Wsi Lubelskiej , Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin, woj. lubelskie, tel. 0-81 533-85-13, faks 0-81 533-30-51.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie (dokumentacja wykonawcza) i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1.Roboty budowlane – przygotowanie placu budowy oraz budowa zespołu budynków nr 1 (ratusz z Głuska, dom z Wojsławic, dom z Wąwolnicy) 2.Roboty budowlane – budowa zespołu budynków nr 2 (remiza z Wilkowa, areszt z Samoklęsk, stodoła z Tyszowiec, stodoła z Kamionki) 3.Roboty budowlane – budowa zespołu budynków nr 3 (masarnia z Siedliszcza – dom Jaworskich i Libhaberów, szkoła z Bobrownik, kołodziejnia z Bełżyc, restauracja z Zemborzyc) 4.Zagospodarowanie terenu – (drogi, chodniki, place, studnia i mała architektura) 5.Roboty budowlane – modernizacja infrastruktury technicznej oraz monitoring i zabezpieczenie zabytku na wypadek zagrożeń (inst. elektryczna, ppoż, ssw, telewizja dozorowa, sieć tel.) 6.Roboty budowlane – modernizacja infrastruktury technicznej (instalacja sanitarna, sieci c.o. i wod-kan).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.27.10-5, 45.11.27.12-9, 45.10.00.00-8, 45.22.32.00-8, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.23.31.40-2, 45.11.12.91-4, 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą: 1. wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu robót budowanych i konserwatorskich w obiektach objętych ochroną konserwatorską (obejmującego prace konserwatorskie, roboty konstrukcyjne, sanitarne oraz elektryczne,) o wartości pojedynczego zamówienia, co najmniej 10 000 000,00 zł brutto. 2.wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych stolarskich w obiektach objętych ochroną konserwatorską, przy otworach drzwiowych lub okiennych według tradycyjnych technologii stosowanych do roku 1950. 3.wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu bruków z kamienia polnego i rzecznego lub nawierzchni z granitowych głazów narzutowych w obiekcie objętym ochroną konserwatorską na łącznej pow. min. 400 m2. 4.wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu urządzeń ogniowych (robót zduńskich) w obiektach objętych ochroną konserwatorską.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie: 1.osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności: a) konstrukcyjno – budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, d) telekomunikacyjnej. oraz posiadającą/ymi co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych (podstawa prawna – § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579)). 2.osobą posiadającą tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku archeologia oraz odbytą po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie badań archeologicznych (podstawa prawna – § 10 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579)).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 1 000 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy. 2.Wykaz kosztów w rozbiciu na kategorie kosztowe wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 3.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca – w przypadku osób fizycznych. 6. W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w III. 4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.Wykonawca może zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt III.5), złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 9.Wykonawca może zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt III.5), złożyć inny dokument potwierdzający odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2.Przewidziane są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1)zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie zamawiającego 2)zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, wskazanych w projekcie budowlanym lub programie funkcjonalno-użytkowym stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie; 3)zmiana harmonogramu robót i finansowania 4)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a)gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie zamawiającego b)działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie robót w terminie; c)zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, które to okoliczności zostaną udokumentowane w dzienniku budowy; d)przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwające ponad 14 dni e)błędów w projekcie budowlanym lub programie funkcjonalno-użytkowym, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie f)konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót g)konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania h)konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz i)prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową; j)konieczności realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujące konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań; 5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt. 1 2. Powyższe zmiany dopuszczalne są na następujących warunkach: ad 1) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach udokumentowanego interesu zamawiającego ad 2) – zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt na posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny; ad 3) – w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego ad 4) pkt a) – w zakresie udokumentowanego interesu Zamawiającego pkt b) – o czas działania oraz potrzebny do usunięcia skutków działania siły wyższej pkt c) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych; pkt d), e), g), i), j) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy pkt f), h) – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień albo wykonania prac, ekspertyz lub badań ad 5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót nastąpi z ewentualną jednoczesną zmianą zapisu § 7 umowy zgodnie z treścią zawartą we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skansen.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – al. Warszawska 96, 20-824 Lublin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2010 godzina 14:30, miejsce: Oferty należy składać w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – al. Warszawska 96, 20-824 Lublin, Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy Projektu: Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I, który współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:

SIWZ GW

siwz gw zalacznik nr 3

siwz gw zalacznik nr 4

siwz gw zalacznik nr 5

siwz gw zalacznik nr 6

siwz gw zalacznik nr 7

siwz gw zalacznik nr 8

siwz gw zalacznik nr 9

siwz gw zalacznik nr 10

siwz gw zalacznik nr 11

siwz gw zalacznik nr 12

harmonogram_mwl_do_przetargu_._zal.3_do_umowy