„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, w ilości 3 laptopów i 1 zestawu komputerowego, dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” – znak sprawy DZM.232- 10,11/20

OGŁOSZENIE

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na zadanie pt. „Zakup wraz       z dostawą sprzętu komputerowego, w ilości 3 laptopów i 1 zestawu komputerowego, dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” – znak sprawy DZM.232- 10,11/20.

Postępowanie zostało unieważnione gdyż w wyznaczonym terminie do składania ofert do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.