„Zakup wraz z dostawą sprzętu fotograficznego do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” – znak sprawy DZM.232- 6/20

OGŁOSZENIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pt. „Zakup wraz z dostawą sprzętu fotograficznego do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” – znak sprawy DZM.232- 6/20 wyłoniony został następujący wykonawca:

Fotoforma Sp. z o.o., ul. Gen. W. Andersa 21, 00-153 Warszawa, cena oferty 70 991,00 zł brutto