Zakup wraz z dostawą 7500 szt. głowaczy i strzeszaków DAT.232-11/19

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

 1. Zamawiający: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin.
 2. Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup  wraz z dostawą 7500 szt. głowaczy i strzeszaków (głowacze  o długości min. 1,5 mb, strzeszaki  o długości nie krótszej niż 1,30 mb,  waga 1 szt. min. 2,2 kg) wykonanych ze słomy żytniej prostej, gotowych do pokrycia dachów obiektów zabytkowych ekspozycji MWL. Kod CPV 03114100-4
 3. Termin realizacji zamówienia:12.2019r.
 4. Kryteria wyboru: cena 100%
 5. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 6. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty: Formularz oferty wykonawcy  (Załącznik nr. 1 )
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Pani  Zofia Jakubas    tel. 81 53 385 13, adres email: skansen@skansen.lublin.pl
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę strzeszaków do MWL” w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, al. Warszawska 96,  20-824 Lublin, w terminie do dnia 08.05.2019r. do godz. 08:45. Nie otwierać przed dniem 08.05.2019r. do godz.  09:00”
 3. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 08.05.2019 r. o godz. 09:00.
 4. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.
 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

Załączniki:

 1. Strona startowa
 2. Formularz ofertowy
 3. Wzór umowy
 4. Zapytanie ofertowe
 5. Rodo
 6.