„Zakup rębaka i jego transport do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” – znak sprawy DP.232- 4/20

OGŁOSZENIE

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pt. „Zakup rębaka i jego transport do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” – znak sprawy DP.232- 4/20 wyłoniony został następujący wykonawca:

Produkcja Usługi Handel Import-Export Poland Jan Czopek, Izdebki 609, 36-203 Izdebki – cena oferty 38 500,00 zł brutto