Wykonanie remontu dachu na budynku Dworu „Harasiewiczówka” na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej- znak sprawy DT.232-48/21

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji)  na „Wykonanie remontu dachu na budynku Dworu „Harasiewiczówka” na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej”- znak sprawy DT.232-48/21

 

Na podstawie art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP) Zamawiający zawiadamia  o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

 Uzasadnienie faktyczne:

 W postępowaniu na Wykonanie remontu dachu na budynku Dworu „Harasiewiczówka” na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej” – znak sprawy DT.232-48/21 do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.11.2021 r., do godz. 9:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  albo żadnej oferty.