Udrożnienie rzeki Czechówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie- Znak DER-O.232-3/19

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Zamawiający:

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin.

Określenie przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na udrożnieniu rzeki Czechówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, w tym:

 • usunięcie zbędnej roślinności w korycie rzeki na odcinku 550m wraz z wywozem,
 • usunięcie namułu na odcinku 550m
 • rozplantowanie urobku.

 

2.2 Głównym celem zadania opisanego w ust.2.1 jest usunięcie namułów oraz zbędnej roślinności zarastającej dno koryta rzeki o łącznej długości 550m (na odcinku od bystrotoku do wylotu rzeki w MWL, tj. w km 6+271 do 6+821). Planowana warstwa namułu do zdjęcia wynosi ok. 20 cm. Przyjmując średnią szerokość koryta 3m, daje to ok.330 m3 namułu. Wskazane jest rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu rzeki w odległości 3-6 m od brzegu rzeki. W tym celu niezbędne będzie wykorzystanie specjalistycznego sprzętu (koparko-odmularka), który pozwoli na realizację zadania.  W miejscach gdzie niemożliwy będzie podjazd ciężkich maszyn (gęste nasadzenia drzew), pracę należy wykonać ręcznie.

 

Kod CPV – 45.246.000-3

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29 listopada 2019r (wyłączając okres lęgowy od kwietnia do lipca)
 1. Kryteria wyboru:  Cena 100%
 2. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi minimum 3 lata miesięcy w odniesieniu do wykonanych robót budowlanych – od daty ukończenia całości robót, ustalonej w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 3. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę

upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

 

 1. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
 1. formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1)

 

 1. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Pan Paweł Wawrzyńczyk-  tel. 605 494 696  

adres email: skansen@skansen.lublin.pl

 

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na udrożnienie rzeki Czechówki na terenie MWL. Nie otwierać przed dniem 25.02.2019r. godz. 09.00” w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, al. Warszawska 96, w terminie do dnia  25.02.2019r. do godz. 08.30

 

 1. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.02.2019 r. o godz. 09.00

 

 1. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

 

W załączeniu:

 1. Formularz oferty wykonawcy
 2. Wzór umowy
 3. Rodo