Świadczenie na rzecz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie usług w zakresie obsługi turystycznej grup zorganizowanych i turystów indywidualnych.znak sprawy DE.232-2/20

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 1. Zamawiający:

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie na rzecz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie usług w zakresie obsługi turystycznej polegającej na oprowadzaniu zorganizowanych grup turystycznych i gości indywidualnych wskazanych przez Zamawiającego w obrębie przestrzeni muzealnej przez przewodników posiadających stosowną wiedzę, kwalifikacje i wymagane zgody – szegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawiera załacznik nr 1.
 2. Termin płatności – 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
 3. Zamawiający zastrzega, iż realizacja przedmiotu umowy w ilości mniejszej niż ta, o której mowa w formularzu ofertowym nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, w tym w szczególności do żądania odszkodowania czy dochodzenia wykonania całości umowy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodem:

63514000-5 usługi świadczone przez przewodników turystycznych

 

 1. Termin realizacji zamówienia: Od dnia zawarcia umowy do  12.2020 roku
 2. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

 • posiadania wiedzy i doświadczenia:

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, licząc wstecz od daty ogłoszenie postępowania co najmniej 1 usługi o wartości 25 000 zł brutto. Usługa   musi być o charakterze i złożoności  porównywalnej z przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

Za usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia uważa się usługę, polegającą na oprowadzaniu grup turystycznych w rozumieniu zapisów niniejszego ogłoszenia w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.  

 

Fakt wykonania usług musi być potwierdzony referencjami od Zamawiających lub  innymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca zapewni nie mniej niż 10 przewodników w języku polskim, oraz nie mniej niż 4 przewodników w j. angielskim,  nie mniej niż 1 przewodnika w języku obcym innym niż angielski.

 1. Kryteria wyboru:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Ranga

(maksymalna

ilość punktów)

1)

Cena oferty

70 pkt

2)

Dyspozycyjność pracowników w ciągu 1 dnia – w sezonie ( od 1 maja do 31 sierpnia)

15 pkt

3)

Doświadczenie zawodowe

10 pkt

4)

Usługi przewodnickie w jęz. obcych

5 pkt

 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującym wzorem:

P = A + B + C+D

gdzie:

P – sumaryczna ilość punktów badanej oferty

A – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena oferty”

B – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Dyspozycyjność…”

C – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Doświadczenie…”

D – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „ Usługi przewodnickie w jęz. obcych”

Maksymalna sumaryczna ilość punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.

Zamawiający ustali liczbę punktów z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 • W kryterium „Cena oferty” maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę oferty. Pozostali oferenci będą oceniani według następującego wzoru:

 

         najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert

A =                                                                                                    x 70 pkt

          cena oferowana oferty rozpatrywanej (ocenianej)

gdzie:

W kryterium „Cena oferty” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt

 • W kryterium „Dyspozycyjność pracowników” maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który wykaże, że do realizacji przedmiotu zamówienia zaangażuje największą ilość osób (ujętych w załączniku nr 4 do zaproszenia), posiadających uprawnienia przewodnickie w obiektach zabytkowych.

 

W kryterium tym będzie oceniana ilość pracowników na podstawie wykazu pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wg wzoru:

 

         Ilość osób oferty rozpatrywanej (ocenianej)

B =                                                                                                     x  15 pkt

          najwyższa ilość osób zaoferowana spośród złożonych ofert

 

gdzie:

W kryterium „Dyspozycyjność pracowników….” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 15 pkt

 

 • W kryterium „Doświadczenie zawodowe”-C maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który dysponuje osobami posiadającymi doświadczenie w oprowadzaniu grup:

 

Rodzaje grup

Ilość osób

Przyznana punktacja:

Dzieci

Min. 5

4

Osoby dorosłe

Min 5

2

Osoby niepełnosprawne

Min. 2

4

 

W kryterium „Doświadczenie zawodowe” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

5.4 W kryterium „Usługi przewodnickie w jęz obcych” maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który dysponuje osobami posiadającymi doświadczenie w oprowadzaniu grup w jęz. Obcych innych niż jęz. angielski

 

Rodzaje grup

Przyznana punktacja:

Liczba osób

j. niemiecki

1

 Min 1 os …..

j. francuski

1

 Min 1 os …..

j. ukraiński

1

Min 1 os…..

j. hiszpański

1

                   Min 1 os…..

                j. rosyjski

1

Min 1 os …..

 

W kryterium  „Usługi przewodnickie w jęz. obcych”- D Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy spośród ofert nie odrzuconych – ważnych, zawierająca największą sumaryczną ilość punktów (P) i spełniająca wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu.

 

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 3. Oferta Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
 1. Formularz oferty wykonawcy (Załącznik nr 2)
 2. Wykaz usług (Załącznik nr 3) ) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie
 3. Wykaz osób (Załącznik nr 4)

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń wykonawcy oraz wykazów, które muszą być złożone w oryginale.

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami w toku postępowania:

Pan Szczepan Zakrzewski:

 tel. 533 110 920,  adres e-mail:szczepan.zakrzewski@skansen.lublin.pl

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (oraz opatrzyć dopiskiem: „USŁUGI PRZEWODNICKIE DLA MWL – 2020r – Nie otwierać przed dniem 27.01.2020r. godz.  08:45”) w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, al. Warszawska 96,  w terminie do dnia 27.01.2020 r. do godz. 8:30.
 2. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu  27.01.2020 r o godz. 08:45.

 1. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.
 2. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania w każdej chwili.
 3. Podstawy wykluczenia Wykonawców

Zamawiający w poniżej opisanych okolicznościach, przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu Wykonawcy. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

 2) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

3) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

4) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

5) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne ( t. j.: 2017 r., poz. 1508, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j.: 2017 r., poz. 2344, ze zm.).

6)wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

7)wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

 1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
 • jest niezgodna z przepisami
 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 • została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu wg. formuły: spełnia/nie spełnia

 

 

……………………………..

(Podpis Kierownika Zamawiającego)

W załączeniu :

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1)
 2. Formularz oferty wykonawcy (Załącznik nr 2)
 3. Wykaz usług (Załącznik nr 3)
 4. Wykaz osób (Załącznik nr 4)
 5. Wzór umowy (Załącznik nr 5 )
 6. RODO