Świadczenie na rzecz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie usług w zakresie obsługi turystycznej grup zorganizowanych i turystów indywidualnych- znak sprawy DE.232-2/20.

Zamawiający działając zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym nr DE.232-2/20 dnia 20.01.2020r . zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego na świadczenie na rzecz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie usług w zakresie obsługi turystycznej polegającej na oprowadzaniu zorganizowanych grup turystycznych i gości indywidualnych.

Postępowanie zostało unieważnione, gdyż w wyznaczonym terminie do składania ofert do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.