„Rozbudowa ratusza z Głuska w zakresie dobudowy klatki schodowej wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” DT.232- 35/20

  1. Załącznik nr 1 – wzór umowy
  2. Załącznik nr 2 – formularz oferty wykonawcy
  3. Załącznik nr 3 – wykaz osób
  4. Załącznik nr 4 – wykaz robót
  5. Zaproszenie do składania ofert
  6. RODO
  7. Decyzje, projekty, przedmiary, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych