Rozbudowa ratusza z Głuska w zakresie dobudowy klatki schodowej wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – znak sprawy DT.232-35a/20

Zamawiający działając zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym nr DT.232-35a/20 z dnia 28.09.2020r. zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego na zadanie „Rozbudowy ratusza z Głuska w zakresie dobudowy klatki schodowej wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”. Postępowanie zostało unieważnione gdyż w wyznaczonym terminie do składania ofert do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.