Przygotowanie projektu graficznego, skład, łamanie, druk i dostawa katalogu ekspozycji i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie pt. „Wieś-dwór-miasteczko. Historia zapisuje-Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada” wraz z wersją elektroniczną katalogu (plik PDF)- znak sprawy: DZM.232-4/21

Wykaz załączników: 

  1. Formularz oferty wykonawcy
  2. Wzór umowy
  3. Wykaz prac
  4. Zaproszenie do składania ofert
  5. RODO