Przebudowa kotłowni olejowych na kotłownie gazowe wraz z budową instalacji gazowych do 5 budynków znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” – znak sprawy DT.232-7/20

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdz. X ust. 15 niniejszej specyfikacji w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Warszawska 96, Sekretariat, 20 – 824 Lublin do dnia 14 lutego 2020 r. do godz.: 8.00.
 2. Wybór sposobu oznaczenia i dostarczenia oferty następuje na ryzyko wykonawcy. Wykonawca winien we własnym interesie w taki sposób oznaczyć i dostarczyć ofertę, aby dotarła pod wskazany adres w wyznaczonym terminie i nie uległa uszkodzeniu, zniszczeniu lub zgubieniu.
 3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego , a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 4. W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w rozdz. XI ust. 1 niniejszej SIWZ, będą miały zastosowanie przepisy art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
 5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 lutego 2020 r. o godz.: 8:15 w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Warszawska 96 – Dwór z Leonina.
 6. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje do wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej: www.skansen.lublin.pl, informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykaz załączników:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2. Załącznik nr 1 – Projekt umowy
 3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wstępne
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy
 6. Załącznik nr 5 – Wykaz osób
 7. Załącznik nr 6 – Wykaz robót
 8. Załącznik nr 7 – Dokumentacja techniczna (plik ZIP 110MB), (Przedmiar prac remontowych, Projekt  budowlany z     prawomocnym pozwoleniem na budowę, Projekt  wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania robót – instalacji  gazowych i wymiany kotłów gazowych i instalacji elektrycznych