PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROK 2021 W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

L.p.

Planowany miesiąc rozpoczęcia procedury

Nazwa przedmiotu zamówienia

Tryb postępowania

Orientacyjna wartość netto

Rodzaj zamówienia

1.

kwiecień

Magazyn tymczasowy

Przetarg nieograniczony

600 000,00

roboty budowlane