PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROK 2020 W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE:

L.p.

Planowany miesiąc rozpoczęcia procedury

Nazwa przedmiotu zamówienia

Tryb postępowania

Orientacyjna wartość netto

Rodzaj zamówienia

1.

luty

Przebudowa kotłowni olejowych na gazowe

Przetarg nieograniczony

300 000,00

roboty budowlane

2.

listopad

Ochrona osób i mienia

Usługa społeczna

700 000,00

usługi