PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROK 2019 W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE:

L.p.

Planowany miesiąc rozpoczęcia procedury

Nazwa przedmiotu zamówienia

Tryb postępowania

Orientacyjna wartość netto

Rodzaj zamówienia

1.

listopad

Ochrona osób i mienia

Usługa społeczna

700 000,00

usługi