Ogłosznie o zamówieniu publicznym: Wykonanie planowanych działań promocyjnych oraz stworzenie Platformy internetowej dla Projektu: Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I

Numer ogłoszenia: 291737 – 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Muzeum Wsi Lubelskiej , Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin, woj. lubelskie, tel. 0-81 533-85-13, faks 0-81 533-30-51.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie planowanych działań promocyjnych oraz stworzenie Platformy internetowej dla Projektu: Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu: 1.Tablica informacyjna 2.Tablica pamiątkowa 3.Album 4.Przewodnik 5.Foldery reklamowe 6.Platforma internetowa.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5, 72.41.30.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 1. co najmniej trzech kampanii reklamowych lub promocji projektu o wartości kampanii lub promocji co najmniej 200 000 PLN brutto każda, 2.co najmniej jednej usługi opracowania i produkcji wydawnictwa albumowego, 3.co najmniej dwóch usług wykonania strony internetowej na kwotę nie mniejszą niż 20 000 PLN brutto.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 1.co najmniej 2 osoby, każda osoba posiadająca ukończone wyższe studia na kierunku Zarządzanie i marketing oraz doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej dwóch kampanii promocyjnych o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto każda, 2.co najmniej 1 osoba posiadająca ukończone wyższe studia na kierunku Zarządzanie i marketing lub PR oraz doświadczenie w organizacji co najmniej jednej konferencji, 3.co najmniej 1 osoba posiadająca ukończone wyższe studia techniczne, informatyczne lub plastyczne oraz specjalizację w budowie stron internetowych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 4.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca – w przypadku osób fizycznych. 5. W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w III.4.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego, 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie, c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, d) przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub wydłużenia się terminów przewidzianych dla czynności odbiorowych dotyczących odbioru robót budowlanych dotyczących przedmiotowego projektu , e) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. 3) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 6. 3. Zmiany umowy przewidziane w pkt 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: – ad ppkt 1) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, nastąpi z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zamówienia zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie protokołu zatwierdzonego przez obie strony umowy, na podstawie wyliczenia procentowego udziału zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie. – ad ppkt. 2) – zmiana terminu realizacji zamówienia: lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego, lit. b) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. c) – o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu, lit. d) – o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych lub czynności odbiorowych, lit. e) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu prac objętych przedmiotem umowy. – ad pkt. 3) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skansen.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Wsi Lubelskiej – al. Warszawska 96, 20-824 Lublin, Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:26.10.2010 godzina 14:30, miejsce: Muzeum Wsi Lubelskiej – al. Warszawska 96, 20-824 Lublin, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zakres obowiązków

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowniu

Wykaz usług

Wykaz osób

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2

Formularz ofertowy

Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Wzór umowy

 

1285839151

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013