Ogłoszenie o wyborze oferty (z dnia 30.09.2010 r.)

Dotyczy: Przetargu na zaprojektowanie (dokumentacja wykonawcza) i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I”.

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie informuje, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków ARCUS Sp. z o.o. – ul. Grodzka 32, 20-112 Lublin.

 

 

Jest to jedyna oferta złożona w postępowaniu, a Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

 

 Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt. w kryterium Cena
 Razem
Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków ARCUS Sp. z o.o. – ul. Grodzka 32, 20-112 Lublin  100,0  100,0

 

 

Dyrektor

Muzeum Wsi Lubelskiej

 

1285839151

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013