Ogłoszenie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym

Wykonanie planowanych działań promocyjnych oraz stworzenie Platformy internetowej dla Projektu: „Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

 

 

DOTYCZY: przetargu na wykonanie planowanych działań promocyjnych oraz stworzenie Platformy internetowej dla Projektu: „Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

 

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie informuje, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez Medical Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ojcowskiej 11.

 

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt. w kryteriumCena Razem
Medical Communications Sp. z o.o.

  1. Ojcowska 11, 02-918 Warszawa
100,0 100,0
UNIA Sp. z o.o.

  1. Brożka 3, 30-347 Kraków
—– —–

 

 

1285839151

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013