Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

BZP: 306057 – 2010r

Wykonanie planowanych działań promocyjnych oraz stworzenie Platforma internetowej dla Projektu: Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 306057 – 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:Muzeum Wsi Lubelskiej, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin, woj. lubelskie, tel. 0-81 533-85-13, faks 0-81 533-30-51.
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie  planowanych działań promocyjnych oraz stworzenie Platforma internetowej  dla Projektu: Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi  Lubelskiej w Lublinie – etap I, współfinansowanego z Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś  priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna,  działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia  obejmuje wykonanie następującego zakresu: 1.Tablica informacyjna  2.Tablica pamiątkowa 3.Album 4.Przewodnik 5.Foldery reklamowe  6.Platforma internetowa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5, 72.41.30.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa  Lubelskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś  priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna.  Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Medical Communications Sp. z o.o., ul. Ojcowska 11, 02-918 Warszawa, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 192272,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 172098,32
  • Oferta z najniższą ceną: 89792,00 / Oferta z najwyższą ceną: 172098,32
  • Waluta: PLN.

 


 

1285839151

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013