Odpowiedzi na zapytania Wykonawców odnoszące się do postępowania o zamówienie publiczne na usługę ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; O.232-1/18

Pytanie 1.Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:

  1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).
  2. Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………
  3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.

 

Odpowiedź:  Zgodnie z Ogłoszeniem. Zamawiający może w osobnym oświadczeniu i po podpisaniu umowy wyrazić zgodę na doręczanie faktur w formie elektronicznej.

 

Pytanie 2.      W związku z tym, iż do postępowania ma zastosowanie art. 138o PZP a przepisy te zobowiązują Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący prosimy zatem o odpowiedź na poniższe  pytania odnośnie zatrudnienia pracowników. Pytania są istotne  z punkty widzenia samej wyceny usługi i równych szans dla każdego Wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu.

  1. prosimy o informację czy pracownicy maja być zatrudnieni na umowę o pracę? Jeśli tak: Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by każda roboczogodzina była wypracowana na umowę o pracę?
  2. Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza by pracownicy poza wypracowaniem norm wynikających ze stosunku o pracę  wypracowali  dodatkowe godzin w ramach umowy cywilnoprawnej?
  3. Proszę o potwierdzenie, iż wymóg zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę dotyczy pracownika świadczącego usługę bezpośrednio na obiekcie Zamawiającego i w związku ze świadczoną przez niego na obiekcie Zamawiającego pracą?
  4. Czy zamawiający dopuszcza realizację usługi przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a jeśli tak, to na jakich stanowiskach/posterunkach?

 

Odpowiedź. 2 a-c: Zgodnie z Ogłoszeniem.

Odpowiedź. 2 d: Zgodnie z Ogłoszeniem oraz obowiązującymi przepisami.

 

Pytanie 3.      Proszę o sprecyzowanie jakim doświadczeniem ma wykazać się wykonawca składający ofertę w postepowaniu. Zapisy rozdziału V pkt. b i c są sprzeczne.

Odpowiedź: Zgodnie z Ogłoszeniem.

Pytanie 4.      Zamawiający w rozdziale III pkt. 16 zastrzegł obowiązek osobistego wykonana zamówienia przez Wykonawcę jednocześnie w rozdziale V pkt. 2 dopuszcza możliwość polegania na zasobach technicznych , zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu. Wykonawca zwraca uwagę , iż zapisy te są niezgodne z art. 22a pkt. 4 PZP

Odpowiedź: Zgodnie z Ogłoszeniem oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 5.      W związku z tym, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert a następnie zbada czy oferta wykonawcy oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu czy w tym wypadku będzie miał zastosowanie art. 24aa ustawy PZP? Pytanie pokierowane jest treścią oświadczenia – załącznik nr 1, które w swojej istocie jest oświadczeniem wstępnym.

 Odpowiedź: Zgodnie z Ogłoszeniem oraz obowiązującymi przepisami.