Odpowiedzi na zapytania Wykonawców odnoszące się do postępowania na ”Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję na potrzeby Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” – znak Sprawy/Nr Referencyjny: DT.232- 20/21

Muzeum Wsi Lubelskiej informuje, że w dniu 07.05.2021 r. wpłynęły od Wykonawców pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej pytania Wykonawców
i odpowiedzi Zamawiającego.

 

Pytanie 1. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie 8 Wykonawca ponownie pyta czy Zamawiający jest świadomy, że rozpoczęcie dostawy i dystrybucji paliwa gazowego nastąpi zgodnie z zasadami i terminami wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.?

W przypadku zawarcia umowy kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego. Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie tzw. Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji zgodnie z terminami wynikającymi
z IRiESD (14 dni). W związku z powyższym nie jest możliwe rozpoczęcie dostawy paliwa gazowego od daty podpisania umowy.

Zatem  z uwagi na termin otwarcia ofert zaplanowany na 12.05.2021 r, a także terminy wynikające z IRiESD rozpoczęcie dostawy i dystrybucji paliwa gazowego od maja 2021 roku może okazać się niemożliwe. Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozpoczęcia dostaw od 1 czerwca.

W związku z powyższym Wykonawca prosi o naniesienie stosownych zmian w załącznikach m.in. w Formularzu Cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin dostawy i rozpoczęcie dostaw  uzależniony jest od nagazowania sieci.

Pytanie 2. Wykonawca ponownie prosi o wskazanie grup taryfowych Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla poszczególnych punktów poboru gazu. Informacja ta jest niezbędna do przygotowania wyceny oraz poprawnego skalkulowania wartości oferty. Wykonawca informuje, że to Zamawiający jest odpowiedzialny za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby żaden z Wykonawców nie miał wątpliwości jak przygotować ofertę. Wykonawcy muszą skalkulować ofertę na podstawie tych samych grup  taryfowych,
a tym samym przedstawić stawki opłat za dostawę paliwa gazowego oraz dystrybucję  dla tych samych grup taryfowych, bo dopiero wtedy można porównać złożone oferty.

Poniżej wykonawca przedstawia wielkość rocznego zużycia paliwa gazowego przypisanego do danej grupy taryfowej wg obowiązującej taryfy OSD:

Odpowiedź: Odpowiedz została już udzielona przez Zamawiającego w dniu 7 maja 2021r, https://skansen.lublin.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/ oraz na platformie lublin.ezamawiajacy.pl

Pytanie 3. Wykonawca ponownie pyta czy w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi
w umowie przekazanymi przez Zamawianego odnośnie kwalifikacji danego punktu poboru paliwa gazowego do grupy taryfowej OSD, a danymi przekazanymi przez OSD za dany okres rozliczeniowy w trakcie obowiązywania umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie rozliczeniowym?

Wyjaśniamy, że Wykonawca w ramach zawartej umowy kompleksowej (sprzedaż oraz dystrybucja paliwa gazowego) zobowiązany jest rozliczyć Odbiorcę za świadczone usługi dystrybucji wg stawek opłat dystrybucyjnych właściwych dla grup taryfowych, do których został zakwalifikowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź : Odpowiedz została już udzielona przez Zamawiającego w dniu 7 maja 2021r, https://skansen.lublin.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/ oraz na platformie lublin.ezamawiajacy.pl

Pytanie 4. Dotyczy Formularza cenowego i pytania 16:

Wykonawca prosi o udostępnienie zmodyfikowanego formularza cenowego.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił nowy załącznik nr 3 na stronie: https://skansen.lublin.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/ oraz na platformie lublin.ezamawiajacy.pl w dniu 7 maja 2021r.

Pytanie 5. Wykonawca ponownie pyta czy Zamawiający jest świadomy, że jeśli termin realizacji zamówienia będzie wynosił krócej niż 12 miesięcy spowoduje to, że usługa dystrybucji dla punktu poboru będzie rozliczana jak dla umowy krótkoterminowej?

Zgodnie z pkt 12.2 i pkt 12.5 Taryfy Operatora dla miejsc odbioru, w którym pobór paliwa gazowego następuje z mocą umowną powyżej 110 kWh/h do opłaty stałej dystrybucyjnej doliczony zostanie odpowiedni współczynnik korygujący.

Czy w związku z powyższym stawki opłaty dystrybucyjnej stałej w Formularzu cenowym mają uwzględniać współczynnik korygujący? Jeśli tak, to Wykonawca prosi o wyrażenie zgody, aby Wykonawca mógł samodzielnie zmodyfikować formularz cenowy dla wskazanego PPG tak, aby uwzględniał współczynnik korygujący lub ewentualnie prosimy o zmodyfikowanie formularza w powyższym zakresie przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Odpowiedz została już udzielona przez Zamawiającego w dniu 7 maja 2021r, https://skansen.lublin.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/ oraz na platformie lublin.ezamawiajacy.pl