ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dot.: Ogłosznie o zamówieniu publicznym: Wykonanie planowanych działań promocyjnych oraz stworzenie Platformy internetowej dla Projektu: Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie planowanych działań promocyjnych oraz stworzenie Platformy internetowej dla Projektu: „Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.
Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły do zamawiającego zapytania następującej treści:

  1. W punkcie 5.4.2.3 SIWZ jest napisane, że do realizacji wymagana jest co najmniej 1 osoba posiadająca ukończone wyższe studia techniczne, informatyczne lub plastyczne oraz specjalizuje się w budowie stron internetowych natomiast w załączniku nr 4 jest informacja o konieczności posiadania praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych.

Pytanie, czy powyższe warunki ma spełniać jedna osoba, czy mogą być to dwie osoby? Czy praktyka zawodowa może być odbyta w ramach praktyk studenckich?

  1. Proszę o odpowiedź na pytanie jaki jest przewidziany budżet w/w projektu.

 

W odpowiedzi na pytania zamawiający wyjaśnia, że:

Ad.1. Warunkiem udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 5.4.2.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą ukończone wyższe studia techniczne, informatyczne lub plastyczne oraz specjalizację w budowie stron internetowych. Zapis o konieczności posiadania praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych w dokumencie potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu został wprowadzony przez pomyłkę. W żadnym miejscu zamawiający nie postawił warunku dysponowania osobą posiadającą praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych. W związku z powyższym, w załączeniu zamawiający przekazuje poprawiny, aktualny załącznik nr 4 do SIWZ.

Ad.2. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podaje się bezpośrednio przed otwarciem ofert.

 

 

Lublin, 2010-10-22

1285839151

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013