ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dot.: Ogłosznie o zamówieniu publicznym: Wykonanie planowanych działań promocyjnych oraz stworzenie Platformy internetowej dla Projektu: Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie planowanych działań promocyjnych oraz stworzenie Platformy internetowej dla Projektu: „Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło do zamawiającego zapytanie następującej treści:

Czy można składać oferty na pojedyncze zakresy zlecenia?

W odpowiedzi na pytanie zamawiający wyjaśnia, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w żadnym miejscu nie zostało dopuszczone składanie ofert częściowych. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 291737 – 2010, dotyczące niniejszego postępowania zawiera pkt. II.1.6) o treści: „Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.” W związku z powyższym w niniejszym postępowaniu nie można składać oferty na pojedyncze zakresy zlecenia.

Lublin, 2010-10-21

 

1285839151

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013