Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Muzeum Wsi Lubelskiej, znak sprawy DT.232-1/20

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 1. Zamawiający:

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

2.1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Muzeum Wsi Lubelskiej, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin.

2.2 Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów przy pomocy własnego taboru specjalistycznego

2.3 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach wynagrodzenia za świadczenie usług własnych pojemników o następującej pojemności:

Min. 1100 l – 8 szt. – odpady zmieszane

Min. 120 l – 2 szt. papier i tektura

Min. 120 l – 3 szt. tworzywa sztuczne

Min. 120 l  – 2 szt. szkło

Pojemniki zostaną dostarczone przez Wykonawcę do miejsca ich lokalizacji wskazanego przez Zamawiającego najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy.

Pojemniki powinny być sprawne technicznie, w razie uszkodzenia lub ich zużycia wskutek normalnej eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy lub wymiany.

2.4 Odbiór i wywóz odpadów dokonywany będzie w godzinach 7:30-14:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku,  z  następującą częstotliwością:

 • Odpady zmieszane – 2 razy w miesiącu (UWAGA: w okresie 01.04-30.10 wywóz 3 pojemników – 1 raz w tygodniu)
 • Papier i tektura – 1 raz w tygodniu
 • Tworzywa sztuczne i metale – 1 raz w tygodniu
 • Szkło – 1 raz w miesiącu

2.5 W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości i harmonogramów świadczenia usług wskazanych w pkt. 2.4, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

2.6 Wykonanie usługi dodatkowego odbioru i wywozu odpadów ( poza harmonogramem) nastąpi w ciągu 24 godzin po złożeniu zapotrzebowania przez pracownika Zamawiającego telefonicznie. 

2.7 Przewidywana ilość pojemników do wywozu w okresie objętym zamówieniem wynosi odpowiednio:

Min. 1100 l – odpady zmieszane   – ok. 300  szt.

Min. 120 l –  papier i tektura- ok. 110 szt.

Min. 120 l – tworzywa sztuczne- ok. 110 szt.

Min. 120 l  – Szkło – ok. 30 szt.

2.8 Należność za wywóz odpadów będzie liczona od faktycznie opróżnionych pojemników

2.9 Zamawiający wskaże miejsca i warunki dojazdu, odbioru odpadów

 

UWAGA: Z uwagi na ukształtowanie terenu Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem i złożeniem oferty, dokonał wizji lokalnej terenu Zamawiającego. Wizję lokalną można  przeprowadzać w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7.00 do 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w tej kwestii jest: p. Wieńczysław Styczyński (tel. 693 392 929, adres e-mail: administracja@skansen.lublin.pl).

 

Termin realizacji zamówienia:12.2021 r.

 1. Kryteria wyboru:

Cena 100%

 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 2. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
 1. formularz oferty wykonawcy;
 2. wzór umowy;
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Pan/i Zofia Jakubas tel. 81 53 385 13 wew. 50, Wieńczysław Styczyński                                           tel. 693 392 929  adres email: administracja@skansen.lublin.pl

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu  MWL”. Nie otwierać przed dniem 24.01.2020.r. godz.  10.30  w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, al. Warszawska 96, w terminie do dnia 24.01.2020.r. do godz. 10.00
 2. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 24.01.2020 r. o godz. 10.30

 1. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

                                                        

W załączeniu:

 1. Formularz oferty wykonawcy
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Wzór umowy
 4. RODO