„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca jego sprzedaż i dystrybucję do dwóch kotłowni MWL w Lublinie”; znak sprawy DT.232- 47/20

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmującą jego sprzedaż i dystrybucję do dwóch kotłowni MWL w Lublinie wyłoniony został następujący wykonawca:
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. J. Kazimierza 3, 01-248 Warszawa – cena oferty 11 492,26 zł brutto