Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; Znak sprawy: O.232-2/18

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących zapisów w Ogłoszeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Usługę ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, działając na podstawie art. 38 ust. 2,4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 12 grudnia 2018 r, do godziny  12:30. Otwarcie ofert odbędzie się 12 grudnia 2018 r o godz. 13:00.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  2. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców
  3. Ogłoszenie o zamówieniu po zmianie
  4. Ogłoszenie o zamówieniu, zał nr 4
  5. Ogłoszenie o zamówieniu, zał. nr 6