Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie znak sprawy O.232-1a/18.

W dniu 22.06.2018r. o godz. 09:00 dokonano otwarcia ofert. Bezpośrednio przed  otwarciem ofert przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.  360 436,20  zł brutto.
W postępowaniu wpłynęły dwie  oferty. Stwierdzono, że koperty zostały  prawidłowo opisane, były zabezpieczone  przed otwarciem, oraz nie nosiły śladów otwierania.
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli  ofertę wraz z podaniem oferowanych kwoty zgodnie z „Formularzem ofertowym”:

Oferta nr 1:

Impel Defender Security Partner Sp. z o.o. Sp. k. , Impel Facility Services Sp. z o.o., Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k. , Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp.k., Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, Wrocław, ITM Poland S.A. ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra – cena oferty: 358 478,60 zł brutto

Oferta nr 2:

Bako Ochrona Sp. z o.o., ul. Krzemionki 4, 20-314 Lublin – cena oferty: 351 813,42 zł brutto