Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę kotłowni olejowych na kotłownie gazowe wraz z budową instalacji gazowych do 5 budynków znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – znak sprawy DT.232-7/20.

Z uwagi na zmianę treści załącznika nr 3 do SIWZ, gdzie została omyłkowo przedstawiona treść nieadekwatna do przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

            Zamawiający ustala nowy składania ofert na dzień 19 lutego 2020 r. do godziny 8:00. Otwarcie ofert odbędzie się 19 lutego o godzinie 8:15.