Dostawa systemu sprzedaży biletów dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wraz z jego instalacją i wdrożeniem” – znak sprawy DF.232-5/21

ZAWIADOMIENIE

 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść wzoru umowy do  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę systemu sprzedaży biletów dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wraz z jego instalacją i wdrożeniem” – znak sprawy DF.232-5/21 z dnia 11 października 2021 r. w sposób wskazany poniżej:

 1. 7 ust. 14 umowy otrzymuje brzmienie:
  • zgłoszenie usterki / awarii zostanie przyjęte niezwłocznie;
  • czas reakcji serwisowej mierzony będzie od powiadomienia mailowego;
  • w przypadku ujawnienia wad fizycznych dostarczonych druków biletowych, wymianie na wolne od wad podlega wadliwa partia biletów w terminie do 30 dni od dnia rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego. Termin rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego liczony jest w ciągu 14 dni od otrzymania wadliwej partii biletów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert.

Dotychczasowy termin składania ofert tj. 15.10.2021 r. ulega zmianie na nowy termin składania ofert: 18.10.2021 r. godz. 12:30, (otwarcie ofert godz:13:00). Miejsce oraz sposób składania ofert pozostaje bez zmian.

Wykaz załączników:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz oferty wykonawcy
 3. Wykaz dostaw
 4. Wzór umowy po zmianach
 5. Zaproszenie do składania ofert
 6. RODO

 

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.