Dostawa systemu sprzedaży biletów dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wraz z jego instalacją i wdrożeniem, znak sprawy: DF.232-5/21

OGŁOSZENIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na:  „Dostawę systemu sprzedaży  biletów dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wraz z  jego instalacją
i wdrożeniem” – znak sprawy: DF.232-5/21 – wyłoniony został następujący wykonawca:  

SoftCOM Spółka jawna Piotr Szuba Tomasz Wierzbowski – ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław- cena oferty 79 220,00 zł netto