Dostawa oleju opałowego, do pięciu kotłowni Zamawiającego znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, w ilości szacunkowej 45000 litrów; znak DT.232-4/19

 1. Zamawiający:

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego, zwanego dalej olejem, spełniającego wymogi określone Polską Normą PN – C 96024:2011 lub równoważną, do pięciu kotłowni Zamawiającego znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, al. Warszawska 96, 20 – 824 Lublin, w ilości szacunkowej 45000 litrów.
 2. Jakość dostarczanego oleju opałowego musi odpowiadać obowiązującym w dniu dostawy wymaganiom zawartym w przepisach prawa regulujących przedmiot niniejszego zamówienia, w tym w szczególności w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008).
 3. Dostawa oleju będzie odbywać się na każdorazowe zgłoszenie Wykonawcy zapotrzebowania dokonane przez Zamawiającego telefonicznie, e-mailem lub faksem. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zgłaszanie zamówień od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00. Wykonawca potwierdzi niezwłocznie przyjęcie zamówienia w formie pisemnej e-mailem lub fax-em.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować dostawę objętą zgłoszeniem Zamawiającego do wskazanych kotłowni na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej
  w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7.00 do 14.00 w terminie do 2 dni roboczych licząc od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia zgodnie z postanowieniami ust. c). Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Olej opałowy dostarczany będzie przez Wykonawcę auto-cysternami o dopuszczalnej masie całkowitej 20 ton (ze względu na stan utwardzenia dróg na terenie Muzeum), które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw ciekłych zgodne z obowiązującymi w dniu dostawy przepisami, w tym w szczególności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).
 6. Auto-cysterny powinny być zaopatrzone w instalacje pomiarową, którą odmierzany będzie olej w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Instalacja pomiarowa (urządzenie pomiarowe) auto-cysterny, powinno posiadać aktualne świadectwo legalizacji / certyfikacji. Do każdej dostawy Wykonawca będzie dołączał dokumenty określone we wzorze umowy.
 7. Tankowanie na terminalu, transport do Zamawiającego i rozładunek musi nastąpić pojazdem zgłoszonym w formularzu ofertowym albo innym pojazdem o parametrach nie gorszych niż pojazd zgłoszony w formularzu ofertowym i spełniającym tożsame wymagania określone przez Zamawiającego w umowie, po uprzedniej jego akceptacji przez Zamawiającego .
 8. Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz:

– poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii odpisu ze świadectwa jakości dostarczanego oleju opałowego i zgodności z normą PN-C 96024:2011 lub normą równoważną,  wystawionego nie wcześniej, niż w dniu dostawy oleju opałowego do siedziby Zamawiającego (dokument przekazywany Zamawiającemu wraz z dostawą oleju opałowego, pod rygorem odmowy przyjęcia przez Zamawiającego dostawy),   

– dowodu wydania, zawierającego w szczególności: datę tankowania, nr rejestracyjny autocysterny, temperaturę w czasie tankowania, informację do których komór nastąpiło tankowanie  (dokument przekazywany Zamawiającemu wraz z dostawą oleju opałowego, pod rygorem odmowy przyjęcia przez Zamawiającego dostawy),

– dokumentu określającego (potwierdzający) cenę netto za 1 litr oleju opałowego obowiązującego u producenta/importera w dniu dostawy, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 1. Wykonawca ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu oleju do miejsca realizacji zamówienia, jak również koszty ubezpieczenia przedmiotu dostawy oraz koszty przemieszczenia oleju ze środka transportu do kotłowni Zamawiającego.
 2. Zamawiający, zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która będzie dostarczała produkt, próbki oleju opałowego, a w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego – do skierowania go do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy.
 3. Zamawiający zastrzega, iż realizacja przedmiotu umowy w ilości mniejszej niż ta, o której mowa w ust. a, nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, w tym w szczególności do żądania odszkodowania czy dochodzenia wykonania całości umowy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodem: 09135100-5  Olej opałowy
 1. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: Od dnia zawarcia umowy do  12.2020 roku
 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że prowadzi działalność  gospodarczą w zakresie obrotu paliwami w oparciu o posiadaną, aktualną koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).

 • posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż należycie wykonał w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum  dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie.

Na potrzeby niniejszego postępowania, Zamawiający rozumie:

 1. dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia – dostawy oleju opałowego polegające na jego transporcie do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę,
 2. dostawy odpowiadające wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia:

dostawy w ramach umowy / umów zawartej / zawartych ze Zleceniodawcą i w przedmiocie, o którym  mowa w lit. a, o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) każda.

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum jedną autocysterną o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu nie większej niż 20 ton,  zaopatrzoną w urządzenie pomiarowe, którym odmierzany będzie olej dostarczany do kotłowni, oraz posiadającą aktualne świadectwo legalizacji wydane przez podmiot uprawniony do legalizacji.

 1. Kryteria wyboru: najniższa cena (100%)
 2. a) Opis sposobu obliczenia ceny:
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Cena netto 1 litra oleju opałowego podana w formularzu ofertowym musi dotyczyć ceny netto za 1 litr oleju opałowego ( dla temp. Referencyjnej 15 °C) podanej przez producenta/importera oferowanego oleju opałowego na jego stronie internetowej na dzień 12.2019r.
 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 3. Oferta Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
  • Formularz oferty wykonawcy (Załącznik nr 1)
  • Aktualna koncesja na obrót paliwami płynnymi
  • dowód rejestracyjny pojazdu przeznaczonego do dostawy oleju opałowego z określoną masą całkowitą pojazdu
  • Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych (Załącznik nr 2)
  • Wykaz dostaw (Załącznik nr 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie
  • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jakości oleju opałowego (Załącznik nr 4)

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń wykonawcy oraz wykazów, które muszą być złożone w oryginale.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami w toku postępowania:

Pan Wieńczysław  Styczyński  tel. 693 392 929,  adres email: skansen@skansen.lublin.pl

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (oraz opatrzyć dopiskiem: „DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO MWL – 2020r – Nie otwierać przed dniem 13.12.2019r. godz.  08:45”) w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, al. Warszawska 96,  w terminie do dnia 13.12.2019r. do godz. 8:30.
 2. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu  13.12.2019.r o godz. 08:45.

W załączeniu :

 1. Formularz oferty wykonawcy (Załącznik nr 1)
 2. Wykaz pojazdów (Załącznik nr 2)
 3. Wykaz wykonanych dostaw  (Załącznik nr 3)
 4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jakości oleju opałowego (Załącznik nr 4)
 5. Wzór umowy (Załącznik nr 5)
 6. Zapytanie Ofertowe
 7. RODO