„Dostawa, instalacja wraz z dostosowaniem do potrzeb Zamawiającego systemu do elektronicznej ewidencji zbiorów muzealnych i zarządzania zbiorami (10 licencji) dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wraz z migracją danych oraz przeszkoleniem pracowników.” – znak sprawy DZM.232- 5/20.

OGŁOSZENIE

Informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem oferowanej kwoty zgodnie z „Formularzem ofertowym” zawiera poniższe zestawienie:

  • S Soft Biuro Usług Informatycznych mgr inż. Halina Słomka, 03-126 Warszawa, ul. Picassa 11/9 – cena oferty: 24 108,00 zł brutto
  • fpsystem F. Pacewicz, 78-600 Wałcz, ul. Robotnicza 7 – cena oferty: 54 858,00 zł brutto.

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na zadanie pt. „Dostawa, instalacja wraz z dostosowaniem do potrzeb Zamawiającego systemu do elektronicznej ewidencji zbiorów muzealnych i zarządzania zbiorami (10 licencji) dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wraz z migracją danych oraz przeszkoleniem pracowników.” – znak sprawy DZM.232- 5/20.

Postępowanie zostało unieważnione gdyż w wyznaczonym terminie do składania ofert do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta spełniająca warunki udziału w postepowaniu.